2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/BaxışYüklə 2.72 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/7
tarix07.07.2017
ölçüsü2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Sual: Mәhsulların suda bişirilmәsi zamanı yağların hidrolizi nәticәsindә hansı birlәşmәlәr

әmәlә gәlir: (Çәki: 1)

yağ turşuları

qliseridlәr vә yağ turşuları

hidroperoksidlәr

polimerlәşmә mәhsulları

peroksidlәr

Sual: Qızardılma prosesindә yeyinti yağlarının tüstülәnmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn

gözyaşardıcı birlәşmә hansıdır: (Çәki: 1)

yağ turşusu

akrolein

qliserin


dioksiturşu

oksiturşu

B

ÖLMӘ


: 14 03

Ad

14 03Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansıları balığın daxili orqanı hesab edilir? (Çәki: 1)

qәlsәmәlәri

bığcıqları

quyruğu


üzgәclәri

üzmә qovuğu

Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansı balığın ifrazat orqanına aiddir? (Çәki: 1)

baş


qәlsәmә

üzmә qovuğu

böyrәk

ürәk


Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansı balığın hәzm prosesindә iştirak edir? (Çәki: 1)

böyrәk


ürәk

qara ciyәr

üzmә qovuğu

pulcuqlarSual: Yağlılığına görә üstünlük tәşkil edәn balıq aşağıdakılardan hansıdır? (Çәki: 1)

hәşәm


durna balığı

kütüm


çapaq

qızılbalıq

Sual: Diri halda tәdarük edilәn balıqları neçә dәrәcә temperaturu olan suda saxlamaq

olar? (Çәki: 1)

1­3º C­dә

2­5ºC­dә


3­6ºC­dә

5­8º­C­dә

6­12ºC­dә

Sual: Balığın isti emalı zamanı kütlә itkilәri neçә % olur? (Çәki: 1)

100­80%

18­25%


300­450%

44­90%


3­4%

Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansıları balığın daxili orqanı hesab edilir? (Çәki: 1)

qәlsәmәlәri

bığcıqları

quyruğu

üzgәclәriüzmә qovuğu

Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansı balığın ifrazat orqanına aiddir? (Çәki: 1)

baş

qәlsәmә


üzmә qovuğu

böyrәk


ürәk

Sual: Aşağıdakı orqanlardan hansı, balığın hәzm prosesindә iştirak edir? (Çәki: 1)

böyrәk

ürәk


qara ciyәr

üzmә qovuğu

pulcuqlar


Sual: Fibroplast nәdir? (Çәki: 1)

balığın böyrәyi

balığın hәzm orqanları

balığın qara ciyәri

balığın dәrisi altında vә birlәşdirici toxumalarda xüsusi örtük qatı

balığın tәnәffüs orqanları

Sual: Qaxac edilmiş balıq mәhsullarını hansı şәraitdә vә neçә gün xarab olmadan

saxlamaq olar? (Çәki: 1)

temperaturu 10ºC­dәn yuxarı olmayan, nisbi nәmliyi 70­80 % olan, tәmiz

kameralarda 3 ay müddәtindә

temperaturu 5ºC­dәn aşağı olmayan, nisbi nәmliyi 60­70 % olan, tәmiz kameralarda

2,5 ay müddәtindә

temperaturu 7ºC­dәn yuxarı, nisbi nәmliyi 55­60 % olan tәmiz kameralarda 1, 5 ay

müddәtindә

temperaturu 15ºC­dәn yuxarı, nisbi nәmliyi 80­90% olan, tәmiz kameralarda 3,5 ay

müddәtindә

temperaturu 14ºC­dәn aşağı, nisbi nәmliyi 85­95 % olan, tәmiz kameralarda 4 ay

müddәtindә

Sual: Balıqların hisә verilmәsinin neçә üsulu vardır? (Çәki: 1)

tüstü ilә, yaxud adi hislәmә

tüstüsüz,yaxud yaş hislәmә

qarışıq hislәmә (tüstü ilә vә yaş hislәmә)

tüstü ilә (adi hislәmә), tüstüsüz (yaş hislәmә)

tüstü ilә (adi hislәmә), tüstüsüz (yaş hislәmә), qarışıq hislәmә (tüstü ilә vә yaş

hislәmә)

Sual: Balıq yarımfabrikatların duzluluğunu әsasәn hansı üsulla tәyin edirlәr? (Çәki: 1)

kimyәvi

mikrobiolojibiokimyәvi

fiziki


orqanoleptiki vә kimyәvi

B

ÖLMӘ: 15 01

Ad

15 01Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Unun kleykovinasının sәviyyәsi aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)

qatı, güclü qablaşmış vә zәif

güclü, orta vә zәif

yumşaq, bәrk vә zәif

maye, yarımmaye vә zәif

qatı vә zәif

Sual: Xәmirin hansı növlәri mövcuddur: (Çәki: 1)

mayalı, qat­qatlı, biskvitli, şәkәrli, yaqsız (şirin), dәmlәnmiş

biskvitli, bişirilmiş, mayeşәkilli, quru

acımış, bәrk, yumşaq, yarımyumşaq, mayeşәkilli, biskvitli

bişmiş, bәrk, yumşaq, mayeşәkilli, şirin, duzlu

biskvitli, bәrk, yumşaq, yarımyumşaq, mayekәlli

Sual: Xәmirin hansı yumşaldılma metodları mövcuddur: (Çәki: 1)

kimyәvi, fiziki, kombinә edilmiş

maşınla, әllә, mayalı

mexaniki, qeyri­mexaniki, kombinә edilmiş

biokimyәvi, kimyәvi, mexaniki

kimyәvi, mayalı, kombinә edilmiş

Sual: Mayalı xәmirin hansı hazırlanma metodları var: (Çәki: 1)

formalı vә sәrbәst

tez vә lәng

oparalı vә oparasız

quru vә nәmli

mayalı vә formalı

Sual: Şәkәrli xәmirin hazırlanma texnologiyası aşağıdakı әmәliyyatlardan ibarәtdir:

(Çәki: 1)

yağı, unu vә şәkәr tozunu 38ºC yuxarı temperaturda qarışdırıb, tәdricәn yumurta vә

yumşaldıcı әlavә edirlәr

Unu yağla birlәşdirib, tәdricәn yumurta vә әn sonda şәkәr tozu әlavә edirlәr

yumurtanı, unu vә yumşaldıcını 47ºC ­dәn aşağı temperaturda birlәşdirib, te­tez

qarışdıraraq şәkәr tozu vә әrinmiş yağ әlavә edirlәr

yağ vә şәkәr tozu 17ºC­dәn aşağı temperaturda birlәşdirilib tәdricәn yumurta vә

sonda unla yumşaldıcı әlavә olunur

yumurtanı, unu, yumşaldıjını 0 ºC ­dәn aşağı temperaturda birlәşdirib tәdricәn şәkәr

tozu әlavә edib qarışrırlar vә tez­tez qarışdırmanı davam edәrәk әrinmiş yağ tökürlәr

Sual: Unlu xörәklәrә aiddir: (Çәki: 1)

düşbәrә, vareni, peçenye, pryanik

oladi, düşbәrә, pirojnalar, tortlar

oladi, mantı, peçenye, pryanik

düşbәrә, oladi, blinçiklәr, vareniklәr

düşbәrә, vareniki, pirocnalar, tortlarSual: Unlu kulinar mәmulatlarına aiddir: (Çәki: 1)

pirojki, ponçik, vatruşka, piroq

düşbәrә, varenik, peçenye, pryanik

oladi, kletski, ponçik, vatruşka

piroq, ponçik, oldai, kletski

piroq, ponçik, pirocna, tort

B

ÖLMӘ


: 15 02

Ad

15 02Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yumşaq dondurma istehsalı üçün әsasәn hansı stabilizatorlar istifadә olunur?

(Çәki: 1)

jelatin, aqar­aqar, aqaroid

nişasta, quru süd, pektin

quru süd, metilsellüloza, aqaroid

metilsellüloza, süd zәrdabı, aqaroid

metilsellüloza, quru süd, nişasta

Sual: Dondurma istehsalında frеzerlәşdirmә prosesi dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

dondurma qarışığının qismәn dondurulması vә onun hava ilә doydurulması

dondurma qarışığının soyudulması vә onun çalınması

dondurma qarışığının pasterizә olunması vә onun tez dondurulması

dondurma qarışığının hazırlanması vә onun soyuqda saxlanması

dondurma qarışığının qismәn dondurulması vә onun saxlanması

Sual: Sәnayedә dondurmaların texnologiyası iki әsas prosesdәn ibarәtdir: (Çәki: 1)

әsas xammalın hazırlanmasından vә dondurma qarışığının çalınmasından

dondurma qarışığının hazırlanması vә bu qarışıqdan dondurma hazırlanmasından

dondurma qarışığının pasterizә olunmasından vә onun soyudulmasından

әsas xammalın homogenlәşdirilmәsindәn vә onun soyudulmasından

dondurma qarışığının hazırlanmasından vә onun pasterizә olunmasından

Sual: İstifadә olunan qarışıqların növündәn asılı olaraq yumşaq dondurmalar әsasәn

aşağıdakı növlәrdә buraxılır: (Çәki: 1)

kәrәli, kәrәli­zülallı, kәrәli­şokoladlı, kәrәli­qәhvәli, yüksәk yağlılıqla südlü vә südlü

marqarinli, marqarinli­zülallı, marqarinli­şokoladlı, marqarinli­qәhvәli, yüksәk

yağlılıqla südlü vә südlü

bitki yağlı, bitki yağlı­zülallı, bitki yağlı­şokoladlı, bitki yağlı­qәhvәli, yüksәk yağlılıqla


südlü vә südlü

kәrәli, kәrәli­zülallı, kәrәli­şokoladlı, kәrәli­qәhvәli, zәif yağlılıqla südlü vә südlü

süd zәrdabı ilә, süd zәrdabı ilә­zülallı, süd zәrdabı ilә­şokoladlı, süd zәrdabı ilә­

qәhvәli vә südlü

Sual: Meyvәlәrdә vә tәrәvәzlәrdә yaşıl rәngin varlığı hansı birlәşmәlәrin olması ilә izah

edilir? (Çәki: 1)

mineral maddәlәrin olması ilә

xlorofill piqmentlәrinin olması ilә

karotinoidlәrin olması ilә

askorbin turşusunun olması ilә

şәkәrlәrin olması ilә

B

ÖLMӘ: 1503

Ad

1503Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yumurta sarısının denaturasiyası hansı temperaturda başlayır? (Çәki: 1)

60 C


57,5 C

82 C


70 C

100 C


Sual: Yumurta sarısında tam koaqulyasiya hansı temperaturda baş verir? (Çәki: 1)

60 C


57,5 C

70 C


82 C

100 C


Sual: Әt qiymәsinә xörәk duzu vә su qatdıqda onun quruluşunda baş verәn dәyişikliklәrә

aiddir: (Çәki: 1)

özlülüyün artması

plastikliyin artması

özlülüyün azalması

plastikliyin azalması

elastikliyin azalması


Sual: Әt mәhsulları üçün sürәtli dondurmada kamerada temperatur neçә dәrәcә

olmalıdır? (Çәki: 1)

­30­35ºC

­20­30ºC


­15­25ºC

12­18ºC


17­18ºC

Sual: Әt vә әt mәhsullarını saxlamaq mәqsәdilә yerlәşdirilmәzdәn әvvәl kamera nә ilә

dezinfeksiya edilmәlidir? (Çәki: 1)

xlorla


karbon qazı ilә

ozonla


metanla

sabunla


Sual: Әti qızartmaq üçün yağ hansı temperaturadәk qızardılmalıdır? (Çәki: 1)

80­90 dәrәcә C

160­180 dәrәcә C

350­500 dәrәcә C

300­350 dәrәcә C

70­80 dәrәcә C

Sual: Әtin dondurulmasında әn yüksәk temperatur nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

­10ºC


­15ºC

­20ºC


­12ºC

­5ºC


Sual: Qaramal üçün tam qansızlaşma müddәti hansıdır? (Çәki: 1)

1 dәqiqә


8 – 10 dәqiqә

0,5 saat


3 dәqiqә

2 dәqiqә


Sual: Mal әtinin bişmә müddәti: (Çәki: 1)

2­3 saat


4­5 saat

40­50 dәq.

30­35 dәq.

6­8 saat


Sual: Soyudulmuş cәmdәklәrin saxlanma müddәtini uzatmaq üçün hansı üsullardan

istifadә edilir? (Çәki: 1)

ionlaşdırıcı şüalardan

duzlardan

xlorlamadan

qurutmaqdan

hislәmәdәnКаталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə