2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/BaxışYüklə 2.72 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/7
tarix07.07.2017
ölçüsü2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Unun kleykovinasının sәviyyәsi aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)

qatı, güclü qablaşmış vә zәif

güclü, orta vә zәif

yumşaq, bәrk vә zәif

maye, yarımmaye vә zәif

qatı vә zәif

Sual: Xәmirin hansı növlәri mövcuddur: (Çәki: 1)

mayalı, qat­qatlı, biskvitli, şәkәrli, yaqsız (şirin), dәmlәnmiş

biskvitli, bişirilmiş, mayeşәkilli, quru

acımış, bәrk, yumşaq, yarımyumşaq, mayeşәkilli, biskvitli

bişmiş, bәrk, yumşaq, mayeşәkilli, şirin, duzlu

biskvitli, bәrk, yumşaq, yarımyumşaq, mayekәlli

Sual: Xәmirin hansı yumşaldılma metodları mövcuddur: (Çәki: 1)

kimyәvi, fiziki, kombinә edilmiş

maşınla, әllә, mayalı

mexaniki, qeyri­mexaniki, kombinә edilmiş

biokimyәvi, kimyәvi, mexaniki

kimyәvi, mayalı, kombinә edilmiş

Sual: Şirin (yağsız) xәmirin hazırlanma texnologiyası aşağıdakı әmәliyyatlardan ibarәtdir:

(Çәki: 1)

yumurtanı, duzu vә şәkәri qarışdırıb, süd (yaxud su) әlavә edib vә un töküb xәmir

yoğururlar

yumurtanı unda qarışdırıb, 20 dәq sonra süd (su) duz, şәkәr әlavә edib, xәmir

yoğururlar

duzu, şәkәrlә qatıb, süd (su) әlavә edirlәr, sonra un töküb xәmir yoğururlar. Xәmir 1

saat saxlandıqdan sonra yumurta qatırlar

yumurta, duz, şәkәr qatışdırılır, süd (su) әlavә edilib qaynadılır, un tökülür vә xәmir

yoğrulur


yumurta, duz, şәkәr qarışdırılır, süd (su) әlavә olunaraq, qaynadılır, qaynama

prosesindә un töklüb xәmir yoğrulur

Sual: Mayalı xәmirin hansı hazırlanma metodları var: (Çәki: 1)

formalı vә sәrbәst

tez vә lәng

oparalı vә oparasız

quru vә nәmli

mayalı vә formalı

Sual: Mayalı xәmirin hazırlanma texnologiyası aşağıdakı әmәliyyatlardan ibarәtdir: (Çәki:

1)

su 35ºC qәdәr qızdırılır, duz, şәkәr, maya, yumurta, un әlavә edilib, xәmir yoğrulurvә qıcqırmaya qoyulur

su 5ºC qәdәr soyudulur, duz, şәkәr, yumurta, un әlavә edilib xәmir yoğrulur vәqıcqırmaya qoyulur

su 75ºC qәdәr qızdırılır, duz, şәkәrә, yumurta, un әlavә edilib xәmir yoğurulur vә

qıcqırmaya qoyulur

su 1ºC qәdәr soyudulur, yumurta, un әlavә edilib xәmir yoğurulur vә qıcqırmaya

qoyulur

su 85ºC qәdәr qızdırılır, duz, şәkәr, maya, un әlavә edilib xәmir yoğurulur vәqıcqırmaya qoyulur

Sual: Qat ­ qatlı xәmirin hazırlanma texnologiyası aşağıdakı әmәliyyatlardan ibarәtdir:

(Çәki: 1)

Xәmir yoğrulur. Ayrıca 50% unu yağla qarışdırıb, düzbucaqlı forma verirlәr. Xәmiri

yayıb, hazırlanmış yağı onun üzәrinә qoyurlar vә onu zәrf şәklindә bükürlәr, sonra

xәmiri yenidәn yayıb, büküb, soyudurlar vә bu prosesiduru 8 dәfә tәkrarlayırlar

Xәmir yoğurub 65 dәq saxlayırlar. Ayrıca 40% unu yağla qarışdırıb, düzbucaqlı

formasına salırlar. Xәmiri yayıb üzәrinә unda hazırlanmış yağı qoyurlar vә rulet kimi

bükürlәr. Sonar yenidәn yayıb, rulet kimi büküb, soyudurlar vә yenә yayırla

su, duz, yumurta, qida turşusu mәhlulunda xәmir yoğurub 5 dәq saxlayırlar. Ayrıca

45% unu yağla qarışdırıb düzbucaqlı forması verirlәr. Xәmiri yayıb üzәrinә hazırlanmış

yağı qoyurlar. Sonra rulet şәklindә bükürlәr. Xәmiri yenidәn yayıb, büküb, soyudurlar

vә bu proseduru 11 dәfә tәkrar edirlәr

xәmir yoğurub 25 dәq saxlayırlar. Ayrıca 10% unu yağla qarışdırıb düzbucaqlı

formasına salırlar. Xәmiri yayıb, üzәrinә hazırlanmış yağ qoyurlar vә zәrf şәklindә

bükürlәr, sonra yenidәn yayıb, büküb, soyudurlar. Bu әmәliyyat 4 dәfә tәkrar edilir

xәmir yoğrulub 50 dәq saxlanılır. Ayrıca 80% unu yağla qarışdırıb düzbucaqlı

şәklinә salırlar. Xәmiri yayıb, üzәrinә hazırlanmış yağı qoyub zәrf şәklindә bükürlәr.

Sonra yenidәn yayıb, büküb, soyudurlar vә bu әmәliyyat 2 dәfә tәkrar edirlәr

Sual: Şәkәrli xәmirin hazırlanma texnologiyası aşağıdakı әmәliyyatlardan ibarәtdir:

(Çәki: 1)

yağı, unu vә şәkәr tozunu 38ºC yuxarı temperaturda qarışdırıb, tәdricәn yumurta vә

yumşaldıcı әlavә edirlәr

Unu yağla birlәşdirib, tәdricәn yumurta vә әn sonda şәkәr tozu әlavә edirlәr

yumurtanı, unu vә yumşaldıcını 47ºC ­dәn aşağı temperaturda birlәşdirib, te­tez

qarışdıraraq şәkәr tozu vә әrinmiş yağ әlavә edirlәr

yağ vә şәkәr tozu 17ºC­dәn aşağı temperaturda birlәşdirilib tәdricәn yumurta vә

sonda unla yumşaldıcı әlavә olunur

yumurtanı, unu, yumşaldıjını 0 ºC ­dәn aşağı temperaturda birlәşdirib tәdricәn şәkәr

tozu әlavә edib qarışrırlar vә tez­tez qarışdırmanı davam edәrәk әrinmiş yağ tökürlәr

Sual: Unlu xörәklәrә aiddir: (Çәki: 1)

düşbәrә, vareni, peçenye, pryanik

oladi, düşbәrә, pirojnalar, tortlar

oladi, mantı, peçenye, pryanik

düşbәrә, oladi, blinçiklәr, vareniklәr

düşbәrә, vareniki, pirocnalar, tortlar

Sual: Unlu kulinar mәmulatlarına aiddir: (Çәki: 1)

pirojki, ponçik, vatruşka, piroqdüşbәrә, varenik, peçenye, pryanik

oladi, kletski, ponçik, vatruşka

piroq, ponçik, oldai, kletski

piroq, ponçik, pirocna, tort

B

ÖLMӘ


: 12 01

Ad

12 01Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Çayı aşağıdakı kimi dәmlәmәk mәslәhәtdir: (Çәki: 1)

yumşaq sudan vә dәmir çaynikdә

jod sudanvә saxsı çaynikdә

yumşaq sudan vә saxsı çanikdә

jod sudan vә dәmir çaynikdә

yumşaq sudan vә çuğun çaynikdә

Sual: Qәhvәnin hazırlanması üçün lazımdır: (Çәki: 1)

qәhvә dәnәlәri isladılır, qurudulur, qızardılır, üyüdülür vә dәmlәnir

qәhvә dәnәlәri üyüdülür, sonra әlәktәn keçirtәnir ,qızardılır vә dәmlәnir

qәhvә dәnәlәri bişirilir, qurudulur, qızardılır, üyüdülür vә dәmlәnir

qәhvә dәnәlәri qızardılır, üyüdülür vә dәmlәnir

qәhvә dәnәlәri bişirilir, üyüdülür vә dәmlәnir

Sual: Şәrablı isti içkilәrә aiddir: (Çәki: 1)

krüşon, qroq, qlintveyn, çay

punş, qroq, qlintveyn

kakao, punş, qroq

krüşon, pünş, qroq, kisel

kakao, pünş, qroq

Sual: Salatların, soyuq alkoqolsuz içkilәrin verilmә temperaturu aşağı olmamalıdır: (Çәki:

1)

12 ºC38 ºC

40 ºC


2 ºC

5 ºC


Sual: Unlu qәnnadı mәmulatlara aiddir: (Çәki: 1)

tort, peçenye, piroq, ponçik, blinçiklәr

peçenye, pryanik, düşbәrә, varenik

pirojna, tort, peçenye, pryanik

pirojna, tort, oladi

piroq, ponçik, düşbәrә, varenik

Sual: Azәrbaycanda әn geniş yayılan qaynar içki hansıdır? (Çәki: 1)

çay

qәhvә


kakao

südlü qәhvә

qaymaqlı qәhvә

Sual: Limonlu şәrbәtin tәrkibinә hansı komponentlәr daxildir? (Çәki: 1)

mandarin, şәkәr, darçın, reyhan toxumu, su, yeyinti buzu

limon, şәkәr, әrik şirәsi, şaftalı şirәsi, su, yeyinti buzu

bal, darçın, nanә yaxud reyhan toxumu, su, yeyinti buzu

limon, zәfәran, şәkәr, reyhan toxumu, su, yeyinti buzu

armud, şәkәr, zәfәran, reyhan toxumu, su, yeyinti buzu

B

ÖLMӘ: 12 02

Ad

12 02Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Müalicәvi qidalanma hansı növ yungüllәşdirici tәdbirlәri nәzәrdә tutur? (Çәki: 1)

subyektiv vә obyektiv

yumşaldıcı, dondurucu

biokimyәvi, termiki vә sensor

mexaniki, kimyәvi vә termiki

vizual, sensor vә biokimyәvi

Sual: Xörәklәrin vә kulinar mәmulatların reseptlәr mәcmuәsi nәdir? (Çәki: 1)

xörәklәrin vә kulinar mәmulatların hazırlanması üzrә mәslәhәtlәrdir

qida mәhsullarının texnologiyası ixtisası üzrә tәhsil alanlar üçün dәrslikdir

iaşә müәssisәlәri üçün әsas normativ texnoloji sәnәddir

ev şәraitindә xörәklәrin vә kulinar mәmulatların hazırlanması üçün vәsaitdir

xörәklәrin vә kulinar mәmulatların hazırlanması üzrә laboratoirya işlәrinin aparılması

üçün metodik göstәrişdir


Sual: Milli xörәklәrin vә kulinariya mәmulatlarının yeni reseptlәri harada tәsdiqlәnir?

(Çәki: 1)

respublikanın ali mәktәblәrindә

sәhiyyә nazirliyindә hәkimlәrin iştirakı ilә

kulinariya şurası baxdıqdan sonra respublikanın tijarәt nazirliyindә

hәkimlәrin toplanışında baxıldıqdan sonra, sәhiyyә nazirliyindә

“Әmtәәşünaslıq” kafedrasında baxıldıqdan sonra, Sәhiyyә Nazirliyindә

Sual: Azәrbaycan mәtbәxinin birinci xörәklәrinin әsas xüsusiyyәtlәri nәdәn ibarәtdirir?

(Çәki: 1)

onlar daha da bişmiş olur, qatı vә әsasәn әdviyyatlar daxil olmaqla әt vә sümük

bulyonlarında hazırlanırlar

onlar çox duru olur vә nar әlavә olunmaqla balıq vә sümük bulyonlarında

hazırlanırlar

onlar qatı olur vә mütlәq zәfәran әlavә olunmaqla göbәlәk vә balıq bulyonlarında

hazırlanırlar

qatı olmurlar vә әsasәn tәrxun әlavә olunmaqla turş süddә hazırlanırlar

onlar çox bişmiş olurlar, qatıq vә mayonez әlavә olunmaqla kartof hәlimindә

hazırlanırlar

Sual: Pitinin tәrkibinә hansı komponentlәr daxildir: (Çәki: 1)

mal әti, quru lobya, quyruq piyi, soğan, kartof, pomidor, zәfәran, quru nanә, duz,

istiot

qoyun әti, bitki yağı, sarımsaq, soğan, kartof, pomidor, zәfәran, quru nanә, duz,istiot

soğan, kartof, pomidor, zәfәran, quru nanә, duz, istiot, darçın

qoyun әti, pomidor, zәfәran, quru nanә, duz, istiot

qoyun әti, noxud, quyruq piyi, soğan, kartof, pomidor, zәfәran, quru nanә, duz, istiot

B

ÖLMӘ


: 12 03

Ad

12 03Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Patkanın nәmliyi nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

20÷30%


10÷20%

28÷40%


18÷22%

16÷18%


Sual: Әla növ buğda ununun küllülük dәrәcәsi nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

0,55%


0,75%

1,25%


1,9%

1,5%


Sual: Patkada quru maddәlәrin miqdarı nә qәdәr olmalıdır? (Çәki: 1)

78÷82%


70÷80%

80÷90%


60÷72%

73÷76%


Sual: Patka haqqında deyilәnlәrdәn hansılar sәhvdir? 1. dekstrinlәrin qlükoza ilә

qarışığıdır; 2. çörәk bişirmә sәnayesindә tәtbiq edilmir; 3. qәnnadı sәnayesindә tәtbiq

edilir; 4. qlükoza ilә saxarozanın qarışığıdır; 5. şirin dada malikdir; 6. nişastanın hidroliz

mәhsuludur. (Çәki: 1)

1, 2, 4

1, 4, 6


4

2, 4


1,2, 5

Sual: Bu zülallardan hansıları suda hәll olandır? (Çәki: 1)

qlobulinlәr

qlüteninlәr

prolaminlәr

albuminlәr

qlütelinlәr

Sual: Bu zülallardan hansıları duz mәhlulunda (mәsәlәn, 10 % natrium xlorid mәhlulunda

hәllolan zülallardır? (Çәki: 1)

qlobulinlәr

prolaminlәr

albuminlәr

qlüteninlәr

qlütelinlәr

Sual: Zülalların fiziki xassәlәri haqqında deyilәnlәrdәn hansılar doğrudur? 1. Hamısı

suda hәll olmur; 2. Bәzilәri suda kolloid mәhlul әmәlә gәtirir; 3. Hamısı düz mәhlulunda

yaxşı hәll olur; 4. Hamısı suda yaxşı hәll olur; 5. Bәzilәri suda hәll olmur. (Çәki: 1)

1,3


2,5

2

yalnız 51,2

Sual: Nişasta dәnәciyi hansı fraksiyalardan ibarәtdir (Çәki: 1)

sellüloz, amiloz vә amilopektin

karbohidratlar vә zülallar

amiloz vә amilopektin

amilolitik vә proteolitik fermentlәr

yalnız amilopektin

Sual: Nişasta haqqında deyilәnlәrdәn hansılar sәhvdir? 1. xәtti molekullardan ibarәtdir;

2. şaxәli molekullardan ibarәtdir; 3. dәnәvәr quruluşa malikdir 4.   ­ qlükozanın

qalıqlarından ibarәtdir; 5. irimolekullu birlәşmә deyil. (Çәki: 1)

4,5

1, 2, 3


1, 2

3, 5


yalnız 4

B

ÖLMӘ: 13 01

Ad

13 01Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Küftә­bozbaşı hansı texnologiya ilә hazırlayırlar? (Çәki: 1)

qaynayan bulyona әt qiymәsindәn hazırlanmış kürәciklәr, duz, tökülüb hazır olana

qәdәr bişirilir

qaynayan bulyona әvvәljәdәn isladılmış noxud tökülüb yarıhazır olana qәdәr bişirilir,

sonra әt qiymәsindәn, duzdan, düyüdәn vә ortasına alça qoyularaq kürәjiklәr qayrılır

bulyona әlavә edilir, onun ardınja kartof, xırda doğarnmış soğan vә hazır olana 10­15

dәqiqә qalmış quyruq piyi, duz, istiot, zәfәran tökülür

qaynayan bulyona әvvәlcәdәn isladılmış lobya tökülüb yarıhazır olana qәdәr bişirilir,

sonra әt qiymәsindәn, duzdan, yumurtadan, çörәkdәn hazırlanmış kürәciklәr hazırlanıb

bulyona әlavә edilir, onun ardınca kartfo, xırda doğranmış soğan qatılaraq hazır olana

qәdәr bişirilir

soyuq suya , әt qiymәsindәn hazırlanmış kürәciklәr, duz, xırdalanmış baş soğan vә

hazır olana qәdәr bişirilir

soyuq suya, әt qiymәsindәn hazırlanmış kürәciklәr, duz, kartof, un, әrik, bitki yağı,

sirkә, xırdalanmış baş soğan vә hazır olana qәdәr bişirilir

Sual: Hind quşundan hazırlanan kababın tәrkibindә hansı komponentlәr olmalıdır: (Çәki:

1)

hind quşu, baş soğan, ğöy, sumaxhind quşu, baş soğan, göy, balqabaq, kartof, nar

hind quşu, toyuq, pomidor, quyruq, göy, sumax

hind quşu,badımçan, ispanaq

hind quşu, keşniş göy, qızardılmış şaftalı

Sual: Çoban qovurması hansı texnologiya әsasında bişirilir: (Çәki: 1)

qoyun içalatı 90­100 qramlıq tikәlәrә doğranır vә qazanda hazır olana qәdәr

qızardılır

qoyun içalatı vә quyruq 90­100 qramlıq tikәlәrә doğranır vә qazanda hazır olana

qәdәr qizardılir sonra nar, bir az hәlim әlavә edib portlәdilir

әtçәkәndәn keçirilmiş qoyun qiymәsini doğranmiş kuyruq tikәlәrnәn kazanda hazır

olana qәdәr qizardılir sonra nar, bir az hәlim әlavә edib portlәdilir

qoyun әti 10­15 qramlıq tikәlәrә doğranır vә su içinә qoyub hazır olana qәdәr

bişirilir. Sonra kartof,pomidor,düyu, әlavә edib portlәdilir

qoyun әtı vә quyruq 90­100 qramlıq tikәlәrә doqranır vә ğazanda hazır olana qәdәr

qızardılır sonra alınça, göy bibәr, bir az hәlim әlavә edib portlәdilir

Sual: Azәrbaycan mәtbәxinin plovlarını hazırlayanda düyünün bişmәsi üçün lazım olan

suyun vә duzun miqdarını göstәrin: (Çәki: 1)

1 kq düyüyә 1 litr su vә 150 q duz

1 kq düyüyә 0,5 litr su vә 50 q duz

1 kq düyüyә 16 litr su vә 50 q duz

1 kq düyüyә 1,5 litr su vә 250 q duz

1 kq düyüyә 6 litr su vә 50 q duz

Sual: Heyva dolmasının tәrkibindә hansı komponentlәr olmalıdır: (Çәki: 1)

toyuq әti, hayva, moruq alma, әrinmiş yağ, şabalıd, qöy, duz

qoyun әti, hayva, әrinmiş yağ, şabalıd, qoz, kişmiş, pomidor, armud qöy, duz.

qoyun әti, hayva, әrilmiş yağ, şabalıd, şәkәr, kişniş, duz

qoyun әti, hayva, әrinmiş yağ, kartof, pomidor, duz

hayva, әrinmiş yağ, şabalıd, şәkәr, duz

B

ÖLMӘ


: 13 02

Ad

13 02Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Şilә­plovu hansı texnologiya әsasında hazırlayırlar? (Çәki: 1)

Qoyun әtindәn kәsilmiş tikәlәri hazır olana qәdәr bişirirlәr. Suya duz, qovrulmuş

soğan, qızardılmış kartof, әdviyyalar, yuyulmuş düyü töküb, hazır olana qәdәr bişirirlәr.

Verilәn zaman plovun üzәrinә qızardılmış әt qoyurlar vә doğranmış göyәrti tökürlәrqoyun әti parçalarını hazır olana qәdәr bişirirlәr. Әti bulyondan çıxarıb, bulyona duz,

qovrulmuş soğan, әdviyyalar, yuyulmuş düyü töküb hazır olana qәdәr qatı

konsistensiya alınana qәdәr bişirirlәr. Verilәn zaman plovun üzәrinә bişmiş әt qoyurlar

vә doğranmış göyәrti tökürlәr

Qoyun әtindәn qiymә hazırlayırlar. Bulyona duz, qiymә, qovrulmuş soğan,

әdviyyalar, yuyulmuş düyü, yumurta töküb hazır olana qәdәr qatı konsistensiya alınana

qәdәr bişirirlәr. Verilәndә üzәrinә göyәrti tökürlәr

tikәlәnmiş toyuq әtini qızardırlar. Bulyona duz, qızarldılmış soğan, әdviyyalar,

yuyulmuş düyü vә qatıq tökürlәr. Hazır olana qәdәr bişirirlәr. Verilәn zaman plovun

üstünә toyuq qoyulur, darçın, göyәrti, istiot, xaş­xaş sәpirlәr

doğranmış balıq tikәlәrini hazır olana qәdәr bişirirlәr. Bişmiş balığı ayırıb, bulyona

duz, qızardılmış soğan, әdviyyalar, yuyulmuş düyü, qara kürü әlavә edib hazır olana

qәdәr, qatı konsistensiya alınana qәdәr bişirirlәr. Verilәn zaman plovun üstünә bişmiş

balıq qoyulur vә doğranmış göәyәrit sәpilir

Sual: Tәrs­kabab plovunun tәrkibinә hansı komponentlәr daxildir? (Çәki: 1)

mal әti (çan әti), düyü, әrinmiş yağ, soğan, sumax, mixәk, darçın, duz

toyuq әti, alma, düyü, әrinmiş yağ, soğan, sumax, pomidor, mixәk, darçın, duz

qoyun әti,xurma,tut, düyü, әrinmiş yağ, soğan, sumax, bolqar bibәri, alma,mixәk,

darçın, duz

keçi әti, әrinmiş yağ, soğan, sumax, kartof, mixәk, darçın, lumu, duz

balıq, әrinmiş yağ, soğan, sumax, badımjan, mixәk, darçın, duz

Sual: Süzmә­xәngәli hansı texnologiyaya görә hazırlayırlar? (Çәki: 1)

qoyun әti 10­15 qramlıq tikәlәrә doqranır vә qazana tökülür, üzәrinә su әlavә

edәrәk hazır olana qәdәr pişirilrlәr. Xәmiri yuxa şәkilidә yayırlar vә romb şәkilindә

kәsilib yaqda qızardıllar. Süfrәyәverәndә qızarldılmış xәmirin üstünә bişirilmiş әt

goyurlar


qoyun әti 100­150 qramlıq tikәlәrә doğranır vә yağda qızardılır . Xәmiri yuxa şәkilidә

yayırlar vә romb şәkilindә kәsib suya tökürlәr, әt hazır olana qәdәr bişirilib süzdüktәn

sonra süfrәyә verirlәr

qoyun әti 120­185 qrammlıq tikәlәrә doqranır. Xәmiri yuxa şәkilidә yayırlar vә romb

şәkiindә kәsib qazana tökürlәr üzәrinә su әlavә edib әtnәn bәrabәr 20 dәqiqә bişirirlәr.

Süzüllәr vә süfrәyә verirlәr

qoyun әti 10­15 qrammlıq tikәlәrә doqranır vә doqranmış baş soqanla yağda

qızardılır. Xamıri yuxa şәklindә yayırlar vә romb şәklindә kәsib qazana tökürlәr üzәrinә

su әlavә edib әtnәn bәrabәr 20 dәqiqә müddәtindә bişirilib süzülür vә süfrәyә verilir

xәmir yayılıb kәsilәrәk fritürda qızırdılır.Süfrәyә verilәndә xamırın üzәrinә bir parça

qızardılmış әt qoyulur

B

ÖLMӘ: 1303

Ad

1303Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Temperatur tәsirindәn mikrobların neçә % mәhv olur? (Çәki: 1)

99%


50%

 40%


25%

10 %


Sual: Әtә qırmızı lәkәlәri hamsı mikroorqanizmlәr verir? (Çәki: 1)

Sarcina


 B prodiqiones

 Staphglococcus

 P.gloucum

 Cl.herbatum

Sual: Әtdә göy­yaşıl rәng yaradan mikroorqanizmlәr hansılardır? (Çәki: 1)

 Sarcina


 Cl.herbatum

B prodiqiones

P.gloucum

 Mucor


Sual: Kolbasa mәmulatları istehsalında әtin sümükdәn ayrılması neçә dәrәcәdә aparılır?

(Çәki: 1)

30 C

–10 C


–5 C

15 C


0 C

Sual: Uzun müddәt saxlanılan mühitdә mәhsulda suyun miqdarı neçә %­dәn çox

olmamalıdır? (Çәki: 1)

20

2510

30

40Sual: Mikrobların әtdә inkişafının birinci mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

laqfaza


laqorifmik faza

stasionar faza

yoxolma fazası

mәrhәlәli getmirSual: Mikrobların әtdә inkişafının ikinci mәrhәlәsi necә adlanır? (Çәki: 1)

laqfaza


stasionar faza

yoxolma fazası

mәrhәlәli getmir

laqorifmik faza

B

ÖLMӘ


: 14 01

Ad

14 01Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yaşıl noxuddan olan tәbii konservlәrdә xörәk duzunun miqdarı bu qәdәr olmalıdır:

(Çәki: 1)

0,8%­dәn 0,9%­ә qәdәr

0,8%­dәn 1,5%­ә qәdәr

0,2%­dәn 0,4%­ә qәdәr

0,4%­dәn 0,6%­ә qәdәr

1,5%­dәn 2,0%­ә qәdәr

Sual: Pәhriz konservlәrindә kompotlar üçün meyvәlәrin konservlәşdirilmәsindә onların

üzәrinә sirop tökülәrәk sterilizә olunması hansı temperaturda hәyata keçirilir? (Çәki: 1)

80­90ºC


85­110ºC

110­115ºC

115­120ºC

120­125ºC

Sual: Sәnayedә pәhriz konservlәrinin hazırlanması üçün şәkәrәvәzedici kimi işlәdirlәr:

(Çәki: 1)

ksilit vә fruktoza

ksilit vә sorbit

qlükoza vә fruktoza

qlükoza vә laktoza

fruktoza vә laktoza

Sual: Tәrәvәzlәrin quruluşunun isti emal zamanı yumşalması nә ilә izah olunur? (Çәki:

1)

zülal birlәşmәlәrinin denaturasiyası ilәyağların oksidlәşmәsi ilә

protopektinin parçalanması ilә

şәkәrlәrin karamellәşmәsi ilә

nişasta polişәkәrlәrinin dәyişilmәsi ilә

Sual: Xammal vә yarımfabrikatların konservlәşdirmә üsullarının tәtbiqindә әsas mәqsәd

nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)

hazırlanan mәhsulda itkinin miqdarca azaldılmasından

hazırlanan mәhsulun uzun müddәt keyfiyyәtli saxlanmasını tәmin etmәkdәn

haızrlanan mәhsulda rәngin saxlanmasının tәmin edilmәsindәn

hazırlanan mәhsulun enerji dәyәrinin artırılmasının tәmin edilmәsindәn

hazlrlanan mәhsulda kimyәvi tәrkibin sabit saxlanmasının tәmin edilmәsindәn

Sual: Xammalın ayrı­ayrı texnoloji xassәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)

istilik tutumu, növü vә kimyәvi xassәlәri

onların möhkәmliyi, istilik tutumu vә kimyәvi xassәlәri

onların çeşidi, növü vә mәnşәyi

onların növü, möhkәmliyi vә istilik tutumu

onların çeşidi, istilik tutumu vә kimyәvi xassәlәri

B

ÖLMӘ


: 14 02

Ad

14 02Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yeyinti yağlarının özlülüyünü öyrәnmәklә әsasәn hansı göstәrici tәyin olunur:

(Çәki: 1)

polimerlәşmә mәhsullarının miqdarı

әrimә temperaturunun sәviyyәsi

donma temperaturunun sәviyyәsi

ikiqat rabitәlәrin varlığı

sәrbәst yağ turşularının miqdarı

Sual: Xammal vә yarımfabrikatarın suda bişirilmәsi zamanı yağların hidrolizi neçә

mәrhәlәdә baş verir: (Çәki: 1)

bir mәrhәlәdә

iki mәrhәlәdә

üç mәrhәlәdә

dörd mәrhәlәdә

beş mәrhәlәdә


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə