2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/BaxışYüklə 2.72 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/7
tarix07.07.2017
ölçüsü2.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Kimyәvi quruluşuna görә yeyinti yağları dedikdә nә başa düşülür? (Çәki: 1)

monoqliseridlәr

diqliseridlәr

triqliseridlәr

aldehidlәr

fenollar


Sual: Yağların bioloji dәyәrliyinә aiddir: (Çәki: 1)

tәrkibinin fosfatidlәrlә zәnginliyi

enerji vermәsi

doymuş yağ turşuları ilә zәnginliyi

doymamış yağ turşuları vә vitaminlәrlә zәnginliyi

oksidlәşmә qabiliyyәti

Sual: Yeyinti yağlarının turşuluq әdәdi hansı göstәricilәrә aiddir: (Çәki: 1)

dad göstәricilәrinәqatılığa

özlülüyә


sәrbәst yağ turşularının miqdarına

әrimә temperaturuna

Sual: Optik sıxlıq yağların hansı göstәricisini xarakterizә edir: (Çәki: 1)

kimyәvi xassәlәrini

fiziki xassәlәrini

temperaturasını

әrimәsini

özlülüyünü

Sual: Әrimә vә donma yağların hansı göstәricisinә aiddir: (Çәki: 1)

kimyәvi xassәlәrinә

fiziki xassәlәrinә

özlülüyünә

tüstülәnmәsinә

optik sıxlığına

Sual: Yeyinti yağlarında sәrbәst hidroksil qruplarının miqdarı hansı göstәriciyә görә tәyin

olunur: (Çәki: 1)

yod әdәdinә

asetil әdәdinә

peroksid әdәdinә

turşuluq әdәdinә

tüstülәnmә temperaturuna

Sual: Yeyinti yağlarında yod әdәdinin tәyini nәyi göstәrir: (Çәki: 1)

ikiqat rabitәlәrin miqdarını

peroksidlәrin miqdarını

sәrbәst hidroksil qruplarının miqdarını

sәrbәst yağ turşusu qruplarının miqdarını

polimerlәşmә mәhsullarının miqdarını

Sual: Yeyinti yağlarının istiyә davamlılığı hansı göstәrici ilә tәyin olunur: (Çәki: 1)

tüstülәnmә temperaturuna görә

әrimә temperaturuna görә

yod әdәdinә görә

asetil әdәdinә görә

turşuluq әdәdinә görә

B

ÖLMӘ: 08 03

Ad

08 03Suallardan

4


Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaqSuallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Yeyinti yağlarının özlülüyünü öyrәnmәklә әsasәn hansı göstәrici tәyin olunur:

(Çәki: 1)

polimerlәşmә mәhsullarının miqdarı

әrimә temperaturunun sәviyyәsi

donma temperaturunun sәviyyәsi

ikiqat rabitәlәrin varlığı

sәrbәst yağ turşularının miqdarı

Sual: Xammal vә yarımfabrikatarın suda bişirilmәsi zamanı yağların hidrolizi neçә

mәrhәlәdә baş verir: (Çәki: 1)

bir mәrhәlәdә

iki mәrhәlәdә

üç mәrhәlәdә

dörd mәrhәlәdә

beş mәrhәlәdә

Sual: Mәhsulların suda bişirilmәsi zamanı yağların hidrolizi nәticәsindә hansı birlәşmәlәr

әmәlә gәlir: (Çәki: 1)

yağ turşuları

qliseridlәr vә yağ turşuları

hidroperoksidlәr

polimerlәşmә mәhsulları

peroksidlәr

Sual: Qızardılma prosesindә yeyinti yağlarının tüstülәnmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn

gözyaşardıcı birlәşmә hansıdır: (Çәki: 1)

yağ turşusu

akrolein

qliserin


dioksiturşu

oksiturşu

B

ÖLMӘ


: 09 01

Ad

09 01Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Bitki mәnşәli mәhsullarda karbohidratların üç әsas siniflәri hansılardır: (Çәki: 1)

saxaroza, qlyukoza, fruktoza

qalaktoza, laktoza, ramnoza

pektin maddәlәri, mannoza, qlükoza

nişasta, pektin maddәlәri, sellüloza

monosaxaridlәr (sadә şәkәrlәr), oliqosaxaridlәr vә polişәkәrlәr

Sual: Nişastanın kleysterlәşmәsi dedikdә nә başa düşülür: (Çәki: 1)

soyuq suda hәll edilmәk üçün saxlanma

30­40ºC temperaturada suda isladılma

nişasta suspenziyasının 60­80ºC temperaturada qızdırılması zamanı

yapışqanlaşma

quru halda qızdırılma

suda qızdırılmaqla dәrindәn parçalanma

Sual: Nişastanın istehsalı üçün әsas bitki xammalları hansılardır? (Çәki: 1)

çәyirdәkli meyvәlәr (gilas, şaftalı vә s.)

toxumlu meyvәlәr (alma, heyva vә s.)

yaşıl tәrәvәzlәr (ispanaq, cәfәri vә s.)

gilәmeyvәlәr (üzüm, qarağat vә s.)

taxıl mәhsulları (buğda, arpa, qarğıdalı vә s.)

Sual: Nişastanın polişәkәrlәrinә aiddir: (Çәki: 1)

amiloza vә amilopektin

pektin vә sellüloza

aqar vә pektin

qlükogen vә aqar

protopektin vә fursellaran

Sual: Bitki xammalından alınan nişastaların әsas fiziki xassәlәrinә aiddir: (Çәki: 1)

möhkәmlik

hәllolma qabiliyyәti, şişmә, yapışqanlaşma, özlülük

hidroliz, qıcqırma, dәrindәn parçalanma

karamellәşmә, oksidlәşmә, hidroliz

parçalanma, oksidlәşmә vә efirlәşmә

Sual: Nişastanın kimyәvi modifikasiya olunması zamanı nә baş verir: (Çәki: 1)

fiziki quruluşu dәyişir

kimyәvi quruluşu dәyişilmәklә yeni xassә kәsb edir

dәrindәn parçalanma gedir

hәll olma qabiliyyәti azalır

kleysterizә olunur


Sual: Nişasta hansı üzvi birlәşmәlәrә aiddir: (Çәki: 1)

polişәkәrlәrә

monoşәkәrlәrә

dişәkәrlәrә

hemisellülozlara

pektinlәrә

B

ÖLMӘ


: 09 02

Ad

09 02Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Amiloza hansı polişәkәrin tәrkib hissәlәrindәn biri sayılır: (Çәki: 1)

pektinin


nişastanın

sellülozanın

qlükozanın

aqarın


Sual: Amilopektin hansı polişәkәrlәrin tәrkib hissәsindәn biri sayılır: (Çәki: 1)

pektinin


nişastanın

sellülozanın

aqarın

qalaktanınSual: Bitki xamallında olan polişәkәrlәrdәn hansı yod mәhlulu ilә göy rәngә boyanır:

(Çәki: 1)

aqar

nişasta


pektin

qalaktan


sellüloza

Sual: Dәniz yosunlarından alınan polişәkәrlәrә aiddir: (Çәki: 1)

nişasta, sellüloza, pektin

qlikogen, nişasta, pektin

aqar, aqaroid, fursellaran

qalaktomannan vә karboksimetil nişasta

mannan vә qalaktan


Sual: Monoşәkәrlәrin quru halda qızdırılması zamanı nә baş verir: (Çәki: 1)

hidratlaşma

dehidratlaşma

polimerlәşmә

avtoliz

kondensasiyaSual: Monoşәkәrlәrin quru halda qızdırılması zamanı hansı әsas birlәşmәlәr yaranır:

(Çәki: 1)

turşular

efirlәr


karamellәşmә mәhsulları

polişәkәrlәr

yağlar

B

ÖLMӘ: 09 03

Ad

09 03Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Emal zamanı mәhsullarda alfa vә betta–amilazanın tәsiri ilә nişastada fermentativ

dәyişilmә nәticәsindә nә baş verir: (Çәki: 1)

dәrindәn parçalanma (deqradasiya)

amiloza molekulalarının böyümәsi

amilopektin molekulalarının böyümәsi

hәllolma qabiliyyәtinin pislәşmәsi

suyu özünә birlәşdirәrәk kleysterizә olunma

Sual: Qida mәhsulların hazırlanmasnda işlәdilәn bitki xammallarının tәrkibindә olan

fermentlәrә hansılar aiddir: (Çәki: 1)

pepsin, tripsin vә s.

tripsin, pektoavamorin vә s.

pektoavamorin, pepsin vә s.

amilaza, pektinaza, poliqalakturonaza, polifenoloksidaza vә s.

laktaza, dekstrinaza vә s.

Sual: Bitki xammallarında olan pektin maddәlәrinin әsas tәrkib hissәsi hansı turşunun

polimerindәn ibarәtdir: (Çәki: 1)

limon turşusunun

kәhraba turşusununsirkә turşusunun

qalakturon turşusunun

turşәng turşusunun

B

ÖLMӘ: 10 01

Ad

10 01Suallardan

15

Maksimal faiz15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Püre şәkilli şorba nәdir? (Çәki: 1)

kartof püresi ilә şorba

bu şorbaya qoyulan әtdәn alınan püre

bu şorbaya qoyulan tәrәvәzdәn alınan püre

bu şorbada olan qatı hissәdәn olan püre ilә

bu iki xörәkdәn ibarәtdir­püre vә şorba

Sual: Südlü şorbalara bişirmә zamanı südә neçә % su әlavә etmәyә içazә verilir? (Çәki:

1)

içazә verilimir15­ 501% dәk

100% dәk


5­dәn 10% ­dәk

100­dәn 200% ­dәk

Sual: Tez dondurulan xörәklәr hansı temperaturda saxlanıla bilәr: (Çәki: 1)

bir neçә ay әrzindә (­18 ºC­dәn yuxarı olmayan temperaturda)

24 ay әrzindә (+10 ºC ­dәn yuxarı olmayan temperaturda)

bir neçә gün әrzindә(+ 28 ºC yuxarı olmayan temperaturda)

bir neçә il әrzindә (– 1 ºC yuxarı olmayan temperaturda)

bir neçә hәftә әrzindә (+5 ºC yuxarı olmayan temperaturda)

Sual: Aşağı temperaturlar canlı orqanizmlәrә necә tәsir göstәrir? (Çәki: 1)

temperaturdan vә tәsir müddәtindәn asılı olaraq canlı orqanizmәlirin hәyat

proseslәrini tormozlayır yaxud onlara mәhvedici tәsir göstәrir:

yalnız mәhvedici tәsir göstәrir

yalınız sanlı orqanizmlәrin hәyat proseslәrini tormozlayır

canlı orqanizmlәrin aktiv böyümәsinә sәbәb olur

canlı orqanizmәlәrә heç bir tәsir göstәrmir

Sual: Konservlәşdirmәnin hansı әsas dörd prinsipi mövcuddur: (Çәki: 1)bioz, anabioz, senobioz, abioz

termofiloz, analioz, senobioz, lentobioz

bioz, psixrofiloz, makrosintebioz, abioz

bioz, anabioz, termofiloz, qelmintobioz

bioz, anabioz, senobioz, cirobioz

Sual: Mәhsulların saxlanma müddәtini artırmaq üçün aşağıdakı vasitәlәrdәn istifadә

edirlәr: (Çәki: 1)

sulfat turşusu buxarının, karbon qazının miqdarını artırırlar

antibiotiklәrdәn, ionlaşdırmadan, kalium­ sianid buxarı vә ultrabәnövşәyi şüadan

istifadә edirlәr

ionlaşdırmadan, kalium­ sianid buxarı vә ultrabәnövşәyi şüadan istifadә edirlәr

antibiotik, ionlaşdırıjı vә ultrabәnövşәyi şüa, ozon, hava mühitindә nәmliyi vә

oksigenin miqdarın müxtәlif azaltma metodlarıdan istifadә edirlәr

hava mühitindә nәmliyin vә oksigenin miqdarını azaltma metodları, kalium­ sianid

buxarı vә s, istifadә edirlәr

Sual: Bitki mәnşәli orqanizmlәrin dondurulması zamanı hüceyrәlәr daxilindә әmәlә

gәlmiş buz nәyә sәbәb olur: (Çәki: 1)

onların böyümәsinә

onların tormozlaşmış tәnәffüsünә

onların mәhvinә

stabil vәziyyәtlәrinә

yaşamasına

Sual: Şorbalar ( yaxud birinçi xörәklәr) aşakidaki qrupalara bölünür: (Çәki: 1)

su әsaslı vә susuz şorbalar

bölünmür

hәlimli, südlü vә turşsüd mәhsuları ilә çörәk kvaslı, meyvә­tәrәvәz vә gilәmeyvәli

şorbalar

әtli vә balıqlı şorbalar

tәbii vә tәbii olmayan şorbalar

Sual: Hazırlanma üsullarına görә şorbalar necә olur? (Çәki: 1)

aşqarlı, püreşәkilli, şәffaf

isti, püreşәkilli, şәffaf

soyuq, püreşәkilli, şәffaf

soyuq vә soyuq olmayan

aşqarlı, püreşәkilli, müxtәlif hәlimdә bişmiş

Sual: “Aşqarlı” şorbaları hazırlamaq üçün (Çәki: 1)

baş soğan vә tomat­pasta qovrulmadan әlavә edilir

tomat­pasta bişmәdәn әvvәl soyuq suya әlavә edilir

qovurma aparılmır

yerkökünü, soğan vә tomat­pasta şorbaya qovrularaq әlavә edilir

şorba xardalla doldurulur


Sual: Borşun әsas komponentı: (Çәki: 1)

әtdir


çuğundurdur

kәlәmdir


tomat­pastasıdır

qovrulmuş soğandır

Sual: Soyuq şorbaların maye әsası: (Çәki: 1)

çörәk kvası, çuğundur hәlimi, turşudulmuş süd, meyvә hәlimi

çörәk kvası, balıq hәlimi, albalı şirәsi, turş süd mәhsulları, meyvә hәlimi

quş әti hәlimi, sitrus meyvәlәrin şirәsi, çuğundur hәlimi, meyvә hәlimi

suda hәll olmuş kartof püresi, çuğundur hәlimi, turş süd mәhsulları

çörәk kvası, çuğundur hәlimi, turş süd mәhsulları, süd, düyü hәlimi, sitrus

meyvәlәrinin şirәsi ola bilәr

Sual: Şinin әsas komponenti: (Çәki: 1)

 çuğundurdur

tomat­pastadır

yerköküdür

kәlәmdir


göyәrtidir

Sual: Qaynar şorbaların vә içkilәrin verilmә temperaturu aşağı olmamalıdır: (Çәki: 1)

50 ºC

195 ºC


290 ºC

100 ºC


75 ºC

Sual: İkinci xörәklәrin verilmә temperaturu aşağı olmamalıdır: (Çәki: 1)

150 ºC

65 ºC


110 ºC

120 ºC


35 ºC

B

ÖLMӘ: 10 02

Ad

10 02Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: “Tәmizlәyib qaydaya salmaq” dedikdә vә başa düşülür? (Çәki: 1)

cәmdәkdәn çirklәrin vә digәr yad cisimlәrin mexaniki tәmizlәnmәsi

әtdәn qaba damarların, birlәşdirici toxumaların, qığırdaq vә artıq piylәrin

tәmizlәnmәsi

cәmdәyin dәrisinin soyulması, içalat vә dırnağın çıxarılması

buynuzların, dırnaqların vә quyruğun kәsilmәsi

cәmdәyin soyuq su ilә yuyulması

Sual: İri tikәli yarımfabrikatlara aiddir: (Çәki: 1)

çanәti, budun nazik vә qalın hissәlәri, yuxarı vә iç tәrәflәri, döş әti, qol әti, lәbә

antrekot, eskalop, lәbә, döş, qol, boyun әti

langet, budun nazik vә qalın hissәlәri, yuxarı vә iç tәrәflәri, sümüksüz hissәlәr, bel

әti


budun nazik vә qalın hissәlәri, boyun әti, bel әti, zrazılar, file

budun iç vә çöl hissәlәri, qol әti, boyun әti, lәbә, antrekot, eskalop

Sual: Paylı yarımfabrikatlara aiddir: (Çәki: 1)

budun qalın әti, file, langet

döş әti, eskalop, döymә lәbә

eskalop, budun nazik әti

antrekot, tәbii bifşteks, file, langet

boyun әti, romşteks, langet, qol әti

Sual: Kiçik paylı yarımfabrikatlara aiddir: (Çәki: 1)

bifşteks, azu, qulyaş, raqu vә qızartma üçün tikәlәr

langet, befstroqan, qulyaş, raqu, qızartma üçün tikәlәr

kotlet әti, befstroqan, azu, qulyaş, raqu tikәlәri

befstroqan, azu, qulyaş, qızartma, şnisel tikәlәri

befstroqan, azu, qulyaş, raqu, qızartma tikәlәri

Sual: Xırdalanmış yarımfabrikatlara aiddir: (Çәki: 1)

bitoçki, kotlet, raqu, küftә

lülә kabab, qulyaş, kotlet, küftә

lülә kabab, azu, bitoçki, kotlet

lülә kabab, bitoçki, kotlet, küftә

lülә kabab, kotlet, befstroqan, küftә

Sual: Ev quşlarının içliklә doldurulmasının aşağıdakı üsulları var: (Çәki: 1)

“cibә”, “buruna”, “qarına”

“bir sapda”, “iki sapda”, “üç sapda”

“cibә”, “bir sapda”, “iki sapda”

“tikmәklә”, “bir sapda”, “iki sapda”

“dolaqda”, “bir sapda”, “iki sapda”Sual: Soyuq şorbaların maye әsası: (Çәki: 1)

çörәk kvası, çuğundur hәlimi, turşudulmuş süd, meyvә hәlimi

çörәk kvası, balıq hәlimi, albalı şirәsi, turş süd mәhsulları, meyvә hәlimi

quş әti hәlimi, sitrus meyvәlәrin şirәsi, çuğundur hәlimi, meyvә hәlimi

suda hәll olmuş kartof püresi, çuğundur hәlimi, turş süd mәhsulları

çörәk kvası, çuğundur hәlimi, turş süd mәhsulları, süd, düyü hәlimi, sitrus

meyvәlәrinin şirәsi ola bilәr

Sual: Әtli souslar aşağıdakı kimi bölünür: (Çәki: 1)

tünd vә açıq

sarı vә qırmızı

qırmızı vә ağ

ağ vә qeyri­müәyyәn

şabalıdı vә sarı olurlar

Sual: Yumurtalı­yağlı souslara aiddir: (Çәki: 1)

Qırğız sousu, Fransız sousu, südlü sous

Bakı sousu, Leninqrad sousu, çörәk sousu

suxari sousu, polyak sousu, Holland sousu

Rus sousu, matros sousu, soğan sousu

kök sousu, sitrus sousu, soğan sousu

Sual: Mayonez­sousun tәrkibi bu mәhsullardan ibarәtdir: (Çәki: 1)

bitki yağı, yumurta sarısı, sirkә vә xardalın yüksәk dispers emulsiyasından

 xama vә aromatizatorların qarışığından

çalınmış yumurta vә xamadan

çalınmış yumurta zülalı vә kәrә yağından

yumurta, xama, yoqurt, sirkә vә aromatik әlavәlәrin çalınmış qarışığı

Sual: Yağ qarışıqlarına aşağıdakılardan hansılar aiddir: (Çәki: 1)

balıq vә kәrә yağları, xamalı doldurma

sirkәli vә bitki yağı, kәrә yağı, şokaladlı yağ

xamalı doldurma, buterbrod yağı, şokoladlı yağ, mayonez­sous

yaşıl yağ, kilkә yağı, siyәnәk yağı, krevet yağı

içalat yağı, xamalı doldurma, buterbrod yağı

Sual: Kәrә yağının nәmliyi nә qәdәrdir? (Çәki: 1)

14,5%

18%


16%

72%


22%

B

ÖLMӘ: 10 03

Ad

10 03


Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Mәhsulların bişirilmәsi aşağıdakı növlәrә bölünür: (Çәki: 1)

mayeyә tam salmaqla, yağa qismәn salmaqla, infraqırmızı şüalarla, UTS­dә

mayeyә tam salmaqla, mayeyә qismәn salmaqla, buxarla, UTS­dә

mayeyә tam salmaqla, yağa qismәn salmaqla, buxarla, radioaktiv qızdırma ilә

mayeyә tam salmaqla, mayeyә qismәn salmaqla, buxarla, yağa tam salmaqla

mayeyә tam salmaqla, mayeyә qismәn salmaqla, yağa qismәn salmaqla,

infraqırmızı şüalarla, radioaktiv qızdırma ilә

Sual: Mәhsulların qızardılmasının aşağıdakı üsulları var: (Çәki: 1)

qızdırılmış sәthlәrdә, yağda, açıq od üzәrindә, qızardıjı şkafda, UTS­dә mayeyә

qismәn salmaqla

qızdırılmış sәthdә, yağda, açıq od üzәrindә, qızardıjı şkafda, infraqırmızı şüalarla

buxarda, yağda, açıq od üzәrindә, qızardıjı şkafda, infraqırmızı şüalarla

qızdırılmış sәthdә, yağda, açıq od üzәrindә qızardıjı şkafda, mayeyә salmaqla

qızdırılmış sәthdә, yağda, açıq od üzәrindә, qızardıcı şkafda, buxarda

Sual: Qızartma zamanı yağlarda hansı dәyişiliklik baş verir: (Çәki: 1)

oksigen vә peroksidlәrin әmәlә gәlmәsi nәtijәsindә kleysterlәşir, akrolein oksigenә

gәdәr parçalanır

yağlar hidroliz olaraq spirt vә triqliseridlәr әmәlә gәlir, tüstü ayrılır

oksid vә peroksidlәr әmәlә gәlir, qliserin akroleinә qәdәr parçalanır, polimerlәşir,

qismәn hidroliz olur, triqliseridlәr parçalanır vә tüstü әmәlә gәlir

nişasta polimerlәşir, şәkәrlәr dәyişir vә spirt, tüstü әmәlә gәlir

 oksid vә perioksidlәr әmәlә gәlir, qliserin “J” vitamin qәdәr parçalanır, polimerlәşir,

zülallar qismәn hidroliz olur vә parçalanır, PP rivitamini vә tüstü әmәlә gәlir

Sual: İsti emala әn dözümlü vitamin hansıdır? (Çәki: 1)

askorbin turşusu

tiamin


nikotin turşusu

riboflavin

B 6 vitamini

B

ÖLMӘ: 11 01

Ad

11 01Suallardan

7


Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaqSuallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Sütül qarğıdalı neçә dәqiqәyә bişirilir? (Çәki: 1)

qaynar suda 10­15 dәqiqәyә

qaynar suda 1­ 5 dәqiqәyә

qaynar suda 5­6 saat

qaynar suda 4­5 saat

qaynar suda 10­12 saat

Sual: Tәrәvәzlәrin früterdә qızardılması mәhsulların bu nisbәtini nәzәrdә tutur: (Çәki: 1)

1 kq tәrәvәz vә 250 q. yağ

1 kq tәrәvәz vә 4 litr yağ

1 kq tәrәvәz vә 300 q. yağ

1 kq tәrәvәz vә 200 q. yağ

1 kq tәrәvәz vә 350 q. yağ

Sual: Kәlәmdәn şnitsel hazırlamaq üçün: (Çәki: 1)

pörtlәdilmiş kәlәm әtçәkәndә çәkilir, yumurta vurulub çalınır, yumrulanır vә

urvalanıb qızardılır

çiy kәlәm әtçәkәndә çәkilir, yumurta ağı әlavә edilir, yumrulanır, urvalanır vә

qızardılır

bişmiş kәlәm doğranır, un әlavә edilir, alınmış qiymә yumrulanır, urvalanır vә

qızardılır

bişmiş kәlәm әtdöyәnlә döyülür, iki qat düzülür, yumrulanır, urvalanır vә qızardılır

bişmiş kәlәm doğranır, qızardılır, un әlavә edilir, qiymә qarışdırılır, yumrulanır,

urvalanır vә qızardılır

Sual: Paxlalıların zülalı bioloji dәyәrinә görә hansılara uyğun gәlir: (Çәki: 1)

makaron mәmulatlarının tam dәyәrsiz zülallarına

yarmaların tam dәyәrsiz zülallarına

sıfıra


tam dәyәrsiz bitki zülallarına

heyvani zülallara

Sual: Dәnәvәr sıyıqlarda nәmlik neçә faiz olur? (Çәki: 1)

60­72%


10­20%

186­191%


234­240%

28­32%


Sual: Hәlmәşikli sıyıqlarda nәmlik neçә% olur? (Çәki: 1)

35­48%


44­58%

79­81%


182­191%

256­270%


Sual: Duru sıyıqlarda nәmlik neçә % olur (Çәki: 1)

154­162%


83­87%

389­395%


490­496%

560­564%


B

ÖLMӘ


: 11 02

Ad

11 02Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

1 %


Sual: Paxlalılara aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çәki: 1)

paxla, noxud, lobya, mәrcimәk

paxla, darı, lobya, mәrcimәk

paxla, noxud, düyü, mәrcimәk

paxla, noxud, arpa yarması, lobya

paxla, noxud, lobya, qarabaşaq

Sual: Kleysterizә zamanı yarma nişastalarında nә qәdәr nәmlik udur? (Çәki: 1)

50­70%


150­300%

60­85%


780­820%

350­900%


Sual: Hansı omletlәr mövcuddur: (Çәki: 1)

iri vә xırda

tәbii, qiymәli vә qarışıq

qızardılmış, bişmiş, pörtlәdilmiş

uşaq, sevimli, pәhriz

qatı, yarımqatı vә duruSual: Kәsmikdәn hansı xörәklәr hazırlayırlar? (Çәki: 1)

zapekanka, zrazı, kulebyaka

pudinq, qalantin, paştet

zapekanka, pudinq, sırnik

varenik, kruton, sbiten

zapekanka, pudinq, telnik

Sual: Şirin xörәklәr aşağıdakılara bölünür: (Çәki: 1)

qızdırılmış, pörtlәdilmiş vә bişirilmiş

bәrk,lap bәrk, qatı, yarımqatı vә duru

xırda vә iri

soyuq vә isti

şirin vә turş

Sual: Jelelәşdirilmiş şirin xörәklәrin hazırlanması üçün nә istifadә olunur (Çәki: 1)

jelatin, aqar, nişasta, aqaroid, pektin

jelatin, aqar, nişasta, fitonsid, pektin

jelatin, melanc,kömür, aqar, araroid, pektin

jelatin, aqar, nişasta, aqroid, kalsium

jelatin, bal, nişasta, aqaroid, pektin, indol

Sual: Şirin xörәklәrin hazırlanması üçün hansı kremlәr istifadә olunur? (Çәki: 1)

yağlı, xamalı, meyvәli

südlü, tәrәvәzli, meyvәli

gilәmeyvәli, meyvәli, sitruslu

xamalı, qәhvәli, şokoladlı

karamelli, şokoladlı, pomadalı

Sual: Kisellәrin hazırlanması 2 әsas әmәliyyatdan ibarәtdir: (Çәki: 1)

kompotun hazırlanması vә limon turşusunun әlavә edilmәsi

meyvә şirәsinin hazırlanması vә onun bişirilmәsi

siropun hazırlanması vә onun nişasta ilә bişirilmәsi

tәrәvәz püresinin hazırlanması vә şәkәrin әlavә edilmәsi

siropun hazırlanması vә onun dondurulması

B

ÖLMӘ


: 11 03

Ad

11 03Suallardan


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə