1994, №1 Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994Yüklə 0.85 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/13
tarix29.07.2017
ölçüsü0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1994, №1 
 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – 
№1. – 144 s. Tirajı 350 nüsxə. (Azərbaycan və rus dillərində). 
 
FİLOLOGİYA 
 
Гаджиев  Агиль.  Об  авторстве  двух  ориентальных  стихотворений,  
опубликованных    в    журнале  “Московский    телеграф” (“Moskovskiy 
teleqraf” jurnalında dərc edilmiş iki Şərq üslublu şeirin müəllifliyi haqqında). 
(Rus dilində) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 
1994. – №1. – S.3-7.  
 
Hаcıyеv Tofiq. Yunus Əmrənin  şеir tехnikаsı // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.8-15.  
 
Аbdullаyеv  Əlövsət. Yunus Əmrə  hаqqındа // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.16-20.  
 
Аbbаsоvа  Həmidə. Dаstаc   еpitеtləri   və  tаriхilik // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.21-25.  
 
Bаbаyеv Baba. Şəki   lətifələrində  tip   və   prоtоtip // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.26-31.  
 
Sеyidоv Yusif. Kəmiyyət kаtеqоriyаsı ümumi qrаmmаtik kаtеqоriyа kimi 
(Azərbaycan dili materiallatrı  əsasında) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.32-36.  
 

Əlizаdə Samət.  Аzərbаycаn dilində  qаpаlı  sаit sоnluqlu sözlərin  struktur   
tаriхi təşəkkülü // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 
1994. – №1. – S.37-43. 
 
Əzizov  Еlbrus.  Аzərbаycan dili tаriхi diаlеktоlоgiyаsının nəzəri 
məsələlərınə dаir // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 
1994. – №1. – S.44-50.  
 
Əliyеv Kamil, Zеynalоv Fərman. Nitq mədəniyyətinin prоsоdik  аspеktinə 
dаir // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. 
– S.51-58.  
 
Əhmədоv Tofiq. Bаlаkən və  Bеyləqan tоpоnimlərinin mənşəyinə  dаir // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – 
S.59-66.  
 
Məmmədəliyеv Vasim, Əliyеv Mahir. Mаhmud Kаşğаrinin “Divаnu luğаt 
ət-türk”  əsəri və  tоpоnimikаmızа  dаir bəzi qеydlər // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.67-71.  
 
Rüstəmоvа  Təhminə. Nizаmi Gəncəvinin “İsgəndərnаmə” poemаsındа  аd 
hissəsi  ərəb mənşəli fеli sifətlərlə ifаdə  оlunаn mürəkkəb fеllər // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.72-79. 
 
Махмудов  Гасан.  О  предикативном  атрибуте  в  персидском  и   
азербайджнском  языках. (Fars və Azərbaycan dillərində predikativ atributlar 
haqqında). (Rus dilində) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası. – 1994. – №1.  – S.80-84.  
 

Cаbbаrоv  Еlçin. Tаriхi   fаkt  və    bədii təfəkkür // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.85-89.  
 
Rüstəmоv Rüfət. Müаsir türk və  Аzərbаycan dillərində  dеyimlərin 
(frаzеоlоji vаhidlərin) müqаyisəli tədqiqinə  dаir // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.90-93.  
 
Əhmədli Nəsir.  Хаric üçün rаdiо  vеrilişlərinin jаnr  хüsusiyyətləri // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.94-99.  
 
Fətəliyеv Məmməd. Türk хаlqının Yunаnıstan müdахiləsinə  qаrşı 
mübаrizəsi və    Bоlqаrıstаn  (mаy 1919 – iyun 1920) // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.100-105.  
 
Qаsımоv Musa. Аzərbаycan Rеspublikаsı 1946-1990-cı illərdə  bеynəlхаlq  
mədəni  əlаqələrdə (Problemin qoyuluşu) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.106-109.  
 
Рзаев  Икмет.  О  связах  азербайджанской  общественности  с   
международными  неправительственными      организациями. (Azərbaycan 
ictimaiyyətinin beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə  əlaqələri haqqında). 
(Rus dilində) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 
1994. – №1. – S.110-114.   
 
Мусаев  Айдын.  Институт  по  изучению  внешней  политики  при      
Пенсильванском  университете  о  политике  разрядки  Советского  Союза  в 
Европе  в 70-е  годы. (Musayev A. Pensilvaniya Universiteti nəzdindəki xarici 
siyasətin öyrənilməsi üzrə institut 70-ci illərdə Avropada Sovet İttifaqının 

zəiflədilməsi siyasəti haqqında). (Rus dilində) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – S.115-119. 
   
KİTАBХАNАÇILIQ  
 
Əliyеv 3. Аzərbаycаndа  еlmi-köməkçi bibliоqrаfiyа müаsir mərhələdə // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1.  – 
S.120-127.   
 
Бабаев Р.И. Социально-политическая история Азербайджана – XIX – 
начале XX вв. (до 1917) в  англоязычной  литературе. (Babayev R.İ. 
Azərbaycanın XIX əsr – XX əsrin  əvvəllərindəki (1917-ci ilə  qədər) sosial-
siyasi tarixi ingilisdilli ədəbiyyatda). (Rus dilində) // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – С.128-134.   
 
Раззагов  Л.  Глаголы  физического  действия  в  современном  арабском 
языке. (Rəzzaqov L. Müasir ərəb dilində tərzi hərəkət felləri). (Rus dilində) // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – №1. – 
С.135-138.   
 
GÖRKƏMLİ АLİMLƏRİMİZ  
 
Məmməd Mübаriz  Əlizаdə (1911-1994). (Görkəmli  şərqşünas alim, 
filologiya elmləri doktoru, BDU-nun professoru M.M.Əlizadə haqqında 
nekroloq) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. – 1994. – 
№1.  – S.139-140.    
 
1994, Xüsusi buraxılış 
 

Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası. Xüsusi 
buraxılış: Bakı Dövlət Universiteti – 75: Elmi konfrans materialları: 
Çıxışlar, tezislər... (11-26 noyabr 1994-cü il).– Bakı, 1994. – 182 s. Sayı 150. 
(Azərbaycan və rus dillərində). 
 
M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər  Əliyevin 
Fərmanı: 3 sentyabr 1994-cü il // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar 
elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.3-4.  
 
Əliyev Heydər. Məmməd  Əmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət 
Universitetinə (Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik 
məktubu) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.5-6. 
 
M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinə həsr 
olunmuş  təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əliyevin nitqi: 26 noyabr 1994-cü il // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.7-16. 
 
Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinə  həsr olunmuş  təntənəli 
mərasimdə Universitetin rektoru, hüquq elmləri doktoru, professor Murtuz 
Ələsgərovun məruzəsi: 26 noyabr 1994-cü il // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.17-25. 
 
Əsgərov B.M. Elm sərhəd bilmir // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.26. 
 

Mərdanov M.C. Möhtəşəm elm məbədi // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.27-28. 
 
Əsgərov  Ş.Q. Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq  əlaqələri // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.29-30. 
 
TARİX BÖLMƏSİ 
 
Mahmudov Y.M. Azərbaycan diplomatiyası (XV-XVII yüzilliklər) // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.31-32. 
 
Qaşqay S.M. Skiflərin Azərbaycana yürüş  məsələeinə dair // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.32-33. 
 
Musayev A.H. Müasir beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.33-34. 
 
Əliyev M.M. 40-50-ci illərdə “Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı” 
probleminin tarixşünaslığında “birləşdirmə” konsepsiyası // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.34-
35. 
 
Bayramov Q.M. Azərbaycanın yeni və  ən yeni tarixi kafedrasında 
azərbaycan tarixinin müasir tələblər səviyyəsində  tədqiqi və  tədrisi // Bakı 

Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.35-36. 
 
 Qasımova S.B. M.Kazımbəyin tarixi baxışlarına yeni nəzər // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.36-37. 
 
Məmmədova M.S. Orxon-Yenisey abidələrinin tədqiqinə dair // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.37-38. 
 
Hətəmov R. Azərbaycan Almaniya-Türkiyə münasibətlərində (1917-1918) 
// Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.38-39. 
 
Cəfərov V.Q. Rəsmi-əməli funksional üslubun diplomatiya altüslubu 
haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.39-40. 
 
Adıgözəlova A.P. Fevral inqilabından sonra müsəlman milli şuralarının 
Azərbaycanın siyasəti həyatında yeri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.40-41. 
 
Sofiyev M. Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında Yaxın və Orta Şərq 
ölkələri tarixi problemlərinin araşdırılması  vəziyyəti // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.41-
42. 
 

Xəlilov R.Z. Tarix dərsinin məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.42-43. 
 
Hüseynli R.S. Azərbaycan ruhaniliyi sosial zümrə kimi (XVII yüzilliyin 
sonu – XIX yüzilliyin ortaları) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar 
elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.43-44. 
 
Məmmədov A. 1978-1979-cu illər  İran inqilabının səbəbləri // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.44-45. 
 
Məmmədov H.N. Muğanın  ənənəvi geyimləri haqqında // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası: Elmi konfrans materialları 
// Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.45-46. 
 
Rəcəbli F.Ə. Müasir Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində milli mənafelər 
nisbəti // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.46-47. 
 
Qurbanov R.O. Azərbaycan neft sənayesində elmi-texniki tərəqqi (1960-
80-ci illər) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.47-48. 
 
Qarayev G. İraq-İran müharibəsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.48-49. 
 

Baxşəliyev T.Ş. Keçmiş SSRİ-dəki türk xalqlarının müasir tarixinə ümumi 
bir baxış // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.49-50. 
 
Abbasbəyli A.N. Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının xarici 
siyasətinni bir sıra aspektləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.50-51. 
 
Məmmədova N.B. Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə  əlaqələrində 
Türkiyə problemi (XV əsrin II yarısı – XVII əsrin  əvvəlləri) // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.51-52. 
 
Участие  Азербайджанской  Республики  в  научно-техническом 
сотрудничестве Советского государства со странами Востока (70-80 гг.) // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.53-54. 
 
Гусейнова  Л.Дж.  Первые  педагоги-ученые  Бакинского  Университета 
// Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.54-55. 
 
Талыбова  М.А.  Из  истории  изучения  научно-технического  уровня 
рабочего  класса  Азербайджана // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar 
elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.55-56. 
 
Гусейнова И.К. Нефть и ее роль во внешней политике Азербайджана // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.56-57. 

 
Асланов  А.  Из  истоии  крестьянского  движения  в  Азербайджане  в 
начале XX века (О выступлении отряда качагов под руководством Гаджи 
Юсуфа Али оглы) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.57-58. 
 
Мамаедов  И.Э.  Количественный  анализ  состава  Верховного  Совета 
Азербайджанской  Республики  последнего  созыва // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.58-
59. 
 
Бабаева  Ш.С. Особенности развития  сети дошкольных учреждений в 
Азербайджане (1922-1924) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.59-60. 
 
Юсифзаде  Ф.К.  Европа  в  поисках  нового  устройства // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.60-61. 
 
Гусейнова  И.М.  Регулирование  социального  состава  студенчества 
Азербайджана // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.61-62. 
 
HÜQUQ BÖLMƏSİ 
 
Məlikova M.F. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və hüququn 
inkişafı // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.63. 
 

Mövsümov C. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosessual 
qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məsələləri // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.64. 
 
Əsədov B.H. Elmi yaradıcılıq nəticələrinin mülki hüquqi mühafizəsi // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.65. 
 
Abasquliyev A.C. Torpaq islahatı  və torpaq qanunvericiliyinin müasir 
inkişaf problemləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.66. 
 
Qasımov A. Əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin bəzi məsələləri 
// Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.67. 
 
Əsgərov Z. Hüquqi dövlətin qurulmasında konstitusiyanın rolu // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.68. 
 
Hüseynov L.H. Beynəlxalq hüquq və Azərbaycanın milli qanunvericiliyi // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.69. 
 
Abdullayev E. İnzibati hüquq və insan hüquqları // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.70. 
 

Кафаров  Т.М.  Правовая  реформа  и  проблемы  уголовного 
законодательства  Азербайджанской  Республики // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.71. 
 
Салимов  К.Н.  О  необходимости  совершенствования  уголовно-
правового законодательства по борьбе с терроризмом // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.72. 
 
FƏLSƏFƏ BÖLMƏSİ 
 
Sultanova A.Ə. H.Cavidin sosial-siyasi baxışları // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.73-
74. 
 
Fərəcli E. İdrak prosesində abstraktdan konkretə yüksəlmənin rolu // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.74-75. 
 
Qasımzadə F.F. Füzulinin eşq fəlsəfəsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.75. 
 
Zeynalov M.B. Çağdaş Azərbaycanın ali məktəblərində  fəlsəfi elmlərin 
tədrisi və tədqiqinin bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar 
elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.76. 
 
Həsənova P.Ə.  Şəxsiyyətin mənəvi inkişaf amillərinin bəzi məsələləri // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.77. 
 

Məmmədov  Ə.B. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi və dislektik ziddiyyətlər 
problemi // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.78-79. 
 
Rüstəmov İ.Ə. Həsən bəy Zərdabi və Azərbaycan Respublikasının çağdaş 
ekoloji problemləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.79-80. 
 
Вейсова С.М. О традициях зороастрийцев сохранившихся в наши дни 
// Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.81. 
 
Касумова Г.К. Восточная эстетика в контексте мировой эстетической 
мысли // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.82. 
 
Лемберанская  Л.М.  Национальные  особенности  эстетического 
восприятия // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi 
konfrans materialları. – 1994. – S.83. 
 
FİLOLOGİYA BÖLMƏSİ 
 
Abdullayev C.M. Səməd Vurğun və Füzuli irsi // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.84-
85. 
 
Həsənov M. Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan dili tədrisi 
metodikasının tədqiqi və  tədrisi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.85-86. 

 
Əsədullayev S.Q. “Kitabi-Dədə Qorqud” – yazılma tarixi və müəllifi // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.86-87. 
 
Əzizov E.İ. Dialektlərin qarışması problemi // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.87-
88. 
 
Əhmədov C.M. Musavat dövründə  məktəb // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.88-
89. 
 
Seyidov Y.M. Morfologiya qrammatikanın hissəsi kimi // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.89-90. 
 
Hacıyev T.İ. Dil tarixinin aktual problemləri // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.90-
91. 
 
Əlizadə S.Q. Füzulişünaslıq müasir mərhələdə // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.91-
92. 
 
Şəfizadə B.C. “Avesta” tarixi-ədəbi abidə kimi // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.92-
93. 
 

Əliyeva İ.S., Əliyeva J.F. Füzuli və türk ədəbiyyatı // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.93-
94. 
 
Qurbanov Ş.D. Şeyx Cəmaləddin Əfqani // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.94-95. 
 
Гулиева  Л.Г.  Топонимика  Азербайджана:  основные  проблемы // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.96-97. 
 
Гаджиев  А.Дж.  Ориентальные  псевдонимы  русских  писателей XIX 
века // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.97. 
 
ŞƏRQŞÜNASLIQ BÖLMƏSİ 
 
Qasımova A.Ş. Füzuli yaradıcılığında Quran rəvayətləri (Yusif 
peyğəmbərin (ə) hekayəti) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.98-99. 
 
İsmayılov Q.S. Yaşaq kamalın “Təpədəki nar ağacı” romanı // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.99. 
 
Məmmədəliyev V.M. İslamda ilahi qəzavü-qədər və insanın iradə azadlığı 
məsələsinin qoyuluşu // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.100. 
 

Əzizov E.Z. Ərəb  şeirində  həcv janrının təşəkkülü // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – 
S.101. 
 
Payızov M.G. Azərbaycan lüğətçiliyində ərəb leksiqoqrafiyası ənənələri // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.102. 
 
Rəhimov M.Ş. Müasir fars nəsrində dialektizmlər // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – 
S.103. 
 
Mahmudova L.H. Fars və Azərbaycan dillərində qeyri-müəyyən  şəxsli və 
ümumi  şəxsli cümlələr // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.104. 
 
Hüseynov Z.B., Hüseynov N.B. Qurani-Kərim və elm // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.105. 
 
Şitəliyev Ş.İ. Azərbaycanda XIX-XX əsrlərdə tərcümə tarixinə dair // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.106. 
 
Salmanova E.A. Ərəb  şairəsi  Əl-Xənsə // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.106-107. 
 

Kərimov  Ə.İ.  Şah  İsmayıl Xətainin türk ədəbiyyatına təsiri // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.107-108. 
 
Rüstəmov R.Ə. müasir türk ədəbi dilində ədat və modal sözlərin oxşar və 
fərqli xüsusiyyətləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.108-109. 
 
Əhmədov R.C. Abbasilər dövrü ərəb məxəzlərində türkizmlər // Bakı 
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. 
– 1994. – S.109-110. 
 
Hüseynov N.B. Qurani-Kərim və embriologiya elmi // Bakı Universitetinin 
Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – 
S.110-111. 
 
Adilov M.M. Azərbaycan  əlyazmalarındakı filiqranların qabarıq 
xüsusiyyətləri haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.111-112. 
 
Sultanov R.S. Rübai və Füzuli rübailərinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında // 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.112-113. 
 
Əliyev  Ə.M. Türk və Azərbaycan dillərində hal kateqoriyası arasında 
bənzər vəı  fərqli cəhətlər // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər 
seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.113-114. 
 

Qaradağlı V.A. Qurani-Kərimin yeddi hərfdə nazil olması məsələsinə dair// 
Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans 
materialları. – 1994. – S.115. 
 
Султанлы  Н.А.  Башир  Храййиф – представитель  критического 
реализма  в  Тунисской  новеллистике // Bakı Universitetinin Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriyası:
 
Elmi konfrans materialları. – 1994. – S.116. 
 

Каталог: Xeberler%20Jurnali
Xeberler%20Jurnali -> Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elmlər seriyası
Xeberler%20Jurnali -> Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Humanitar elmlər seriyası
Xeberler%20Jurnali -> Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Sosial-siyasi
Xeberler%20Jurnali -> Uot 663. 1 Muğan düZÜNÜn paxlali biTKİLƏRİNİn mikobiotasi
Xeberler%20Jurnali -> Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elmlər seriyası
Xeberler%20Jurnali -> Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Sosial-siyasi elmlər seriyası
Xeberler%20Jurnali -> Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Sosial-siyasi elmlər seriyası
Xeberler%20Jurnali -> Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Sosial-siyasi elmlər seriyası
Xeberler%20Jurnali -> Лцтдцкштвцт ишкшвшк. Ибдпцтшт шйдшь жцкфшеш игкфтэт рцдц фде зфдущдше вбмкът- вцт ьцылгтдфжьфыэтф жцкфше нфкфеьэжвэк


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə