1. Ərəb qaynaqları hansı əraziləri “Yuxarı Azərbaycan” adlandırırdılar? • Cənubdakı Qəzvin və Zəncana qədərki ərazilərini • Araz çayından şimala doğru əraziləriniYüklə 259.94 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/10
tarix27.06.2017
ölçüsü259.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    0301_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 0301 Azərbaycan tarixi

1.

Ərəb qaynaqları hansı əraziləri “Yuxarı Azərbaycan” adlandırırdılar?

Cənubdakı Qəzvin və Zəncana qədərki əraziləriniAraz çayından şimala doğru ərazilərini

Qərbdə İrəvan və Göyçə mahalı əraziləriniAraz çayından şimala doğru Tiflisə qədərki əraziləri

Azərbaycanın Dərbəndə qədərki ərazilərini2.

Erkən orta əsrlərdə Azərbaycan( Aturpatakan) canişini otururdu:

Qəzvində


Şizdə


Qazakada


Dərbənddə

Zəncanda


3.

Polibi Azərbaycanın cənub hissəsini adlandırmışdır:

Atropatın vilayətiMidiya


Kiçik Mada

AtropatenaArtabazanın vilayəti4.

Epiqrafik abidələr:

Piktoqrafik işarələrin olduğu abidə növüdürPəhləvi dilində yazı həkk olunmuş  abidələrdir

mixi yazılar həkk olunmuş abidələrdirDaş, qala divarı üzərində həkk olunan yazıdan ibarətdir

Antik dövrə aid abidə növüdür5.

Erkən orta əsr yazılı mənbələri hansı dövrü əhatə edir?

III-V əsrlərI-VII əsrlər

1-III əsrlər1-V əsrlər

IV-X əsrlər6.

Antik mənbələr hansı dövrü əhatə edir?

I-V əsrlərie.ə.IV- II əsrləri

e.ə. III-I əsrlərie.ə. I-e.I əsrləri

e.ə. V-e. III əsrləri7.

Tarixi hadisələrin vaxtını müəyyənləşdirmək və onların ardıcıl şərhini təmin etmək üçün hansı fənndən istifadə edilir?

fəlsəfə


toponimika

Tarix


Epiqrafika

Xronologiya8.

Azərbaycan tarixi hansı qaynaqlar,mənbələr əsasında öyrənilir?qəbir abidələri, qayaüstü abidələr və yazılı abidələr.

qədim yaşayış yerləri və qəbir abidələri.fauna və flora qalıqları.

arxeoloji və yazılı abidələr.heyvan və bitki qalıqları, qayaüstü rəsmlər, qəbir abidələri, yaşayış yerləri.9.

Azərbaycanın qədim tarixi barədə məlumat vermişlər:

Herodot, Strabon, Plini, Aristotel, Makrobian, Barronna, Ptolomey və başqaları.Herodot, Plini, Musa Kalankatlı, Aristotel, Arrian, Tassit və başqaları.

Ptolomey, Makrobian, Əl – İstəxəri, Musa Kalankatlı, Heradot, Platon və başqaları.Strabon, Plini, Arrian,  Ptolomey, Tassit, Ammian Marsellin və başqaları.

Strabon, Plini, Arrian, Herodot, Ptolomey, Sozigen, Musa Kalankatlı və başqaları10.

Şimali Azərbaycanın qədim tarixi, iqtisadiyyatı, etnik tərkibi, əhalinin dili və dini təsəvvürləri, tarixi coğrafiyası, təsərrüfat

həyatı,əhalinin antropoloji xüsusiyyətləri ayrı- ayrılıqda və cəm halında bir sıra tədqiqatçıların, o cümlədən:

O.Ə.Əfəndiyevin, S.B.Aşurbəylinin, Y.M.Mahmudovun və S.A.Məmmədovun araşdırmalarında  tədqiq olunmuşdu.M.Ə.İsmayılovun, İ.A.Tağızadənin, M.A.Qazıyevin, S.S.Əliyarovun araşdırmalarında tədqiq  olunmuşdur.

Heradotun , Marselininin, Aristotelin və Arrianın əsərlərində tədqiq olunmuşdur.M.İ.Armatovun, O.Ə.Əfəndiyevin, İ.A.Kırlovun, H.Ərrəblinskinin əsərlərində araşdırılmışdı.

H.V.Treverin, Z.İ.Yampolskinin, K.H.Əliyevin , R.M.Qasımovanın araşdırmalarında tədqiq olunmuşdur.11.

Eneolit dövründən başlayaraq  köməkçi və ikinci dərəcəli təsərrüfat sahəsinə çevrilir?

ovçuluq və balıqçılıqəkinçilik və sənətkarlıq

dulusçuluq və heyvandarlıqyaylaq maldarlığı

ovçuluq və maldarlıq12.

Orta tunc dövründə cəmiyyətin həyatında baş vermiş dəyişikliklər?1)Əhalinin oturaq həyata keçməsi.2) Siklopik qalaların inşa

edilməsinə başlanması.3)İkinci ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi 4) İlkin səhər mədəniyyətinin təşəkkülü 5)Ayaqla hərəkətə

gətirilən dulus çarxı ixtira olunması

42461.0


2.5


1.3


2.4


3.4


13.

Azərbaycanın Şimal hissəsində sinifli cəmiyyət və ona uyğun sürətdə mülki bərabərsizlik artıq bərqərar olmuşdu.

E.ə. I minilliyin ortalarındaE.ə. IX əsrin əvvəllərində

E.ə. IV minilliyin sonu – III minilliyin əvvəllərindəE.ə. XIV- VIII əsrlərdə

E.ə. II-I minilliklərin hüdudlarında14.

Ön Qafqazdan başqa Cənubda Anadolu yaylası, Şimalda Çeçen-İnquş və Şimali Osetiyaya qədər olan ərazilərdə hansı mədəniyyətin

izlərinə təsadüf olunmuşdur?

Xocalı – GədəbəyTalış - Muğan

Kültəpə


Kür – Araz

Naxçıvan


15.

Azərbaycan ərazisində müasir insan tipinin formalaşması başa çatmış və ibtidai icma quruluşunun ilkin pilləsi yaranmışdır?

Orta Aşel dövründə.Üst Aşel mərhələsində.

Orta Paleolit mərhələsində.Quruçay mədəniyyəti dövründə.

Üst paleolit dövründə.16.

Naxçıvan  mədəniyyətinin əhatə etdiyi dövr:

E.ə. XIV-VIII əsrlərE.ə. II minillik-I minilliyin əvvəlləri

E.ə. XIV-VII əsrlərE.ə. II minilliyin sonu

E.ə. XV-VII əsrlər17.

Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinin əhatə etdiyi dövr?

E.ə. II minillik-I minilliyin əvvəlləriE.ə. XIV-VIII əsrlər

E.ə. XIV-V əsrlərE.ə. II minilliyin sonu

E.ə. XV-VII əsrlər18.

Naxçıvan mədəniyyəti əhatə edir?

e.ə.VI minilliyie.ə.II minillik və e.ə.I minilliyin əvvəli

e.ə.IV minilliyin ikinci yarısından e.ə.3 minilliyin sonuna qədəre.ə.II minilliyi

e.ə.VI-V minillikləri19.

Talış-Muğan mədəniyyəti əhatə edir?

e.ə. XX-XIX əsrlərie.ə.XIV-VII  əsrləri

e.ə.XVI-XV  əsrlərie.ə. V-III əsrləri

e.ə. XVII-XVII əsrləri20.

Azərbaycanda son Tunc və ilk Dəmir dövrü əhatə edir?

e.ə. XX-XIX əsrləre.ə.XIV-VIII  əsrlər

e.ə.XVI-XV  əsrləre.ə. V-III əsrlər

e.ə. XVII-XVII əsrlər21.

Azərbaycanda ilkin şəhər mədəniyyəti təşəkkül tapır?

İlk Tunc dövründəOrta Tunc dövründə

Antik dövrdəOrta əsrlər dövründə

Son Tunc və İlk Dəmir dövründə22.

Azərbaycanda toxa əkinşiliyi xış əkinçiliyi ilə əvəz olunub:

Paleolit dövründəİlk Tunc dövründə

Neolit dövründəSon Tunc və İlk Dəmir dövründə

Mezolit dövründə23.

Azərbaycanda birinci böyük ictimai əmək bölgüsü baş verib?

Neolit dövründəİlk Tunc dövründə

Antik dövrdəİlk orta əsrlərdə

Eneolit dövründə24.

Kür-Araz mədəniyyəti əhatə edir?

e.ə.VI minilliyie.ə.IV minilliyin ikinci yarısından e.ə.3 minilliyin sonuna qədər

e.ə.II minilliyie.ə.II-I minillikləri

e.ə.VI-V minillikləri25.

Azərbaycanda tunc dövrü başlayır?

e.ə. X minillikdəne.ə. IV minilliyin ikinci yarısından

e.ə. VII minillikdəne.ə. VI minillikdən

e.ə. IX minllikdən26.

Ox və yay meydana gəlir?

Aşel dövründəMezolit dövründə

Neolit dövründəEneolit dövründə

Mustye dövründə27.

Paleolitin son mərhələsi əhatə edir?

e.ə.100-40-cı minillikləreramızdan 40-30 min il əvvəldən – e.ə 12 –ci minilliyədək

e.ə.6-4 minillikləre.ə. 5-3 minilliklər

e.ə. 10-8 minilliklər28.

Azıxantrop yaşamışdır?

300 min il əvvəl400 min il əvvəl

450 min il əvvəl500 min il əvvəl

350 min il əvvəl29.

İbtidai-icma quruluşu hansı dövrdə formalaşır?

Dəmir dövründəTunc dövründə

Mustye dövründəEneolit dövründə

Neolit dövründə30.

Quruçay arxeoloji mədəniyyətinin yaşı nə qədərdir?

100 min il1 milyon il

1,5 min il10,5 milyon il

1,5 milyon ildən artıq31.

Azərbaycan ərazisində insanabənzər meymunlar neçə milyon il əvvəl yaşamışlar?

11.0


13-14


6.0


9.0


12.0


32.

Əməvilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda olan ərəb mənsəb sahiblərinin xeyli hissəsi:

748- ci il Beyləqan üsyanının yatırılmasında xilafətə böyük kömək göstərmişlər.Əməvilərin siyasətindən razı deyildi, onlar üsyançılarla həmrəy idilər.

Dövlət vergilərinin ödənilməsindən bütünlüklə azad olmuşdular                                      Abbasilər dövründə Suriya və Mesapotomiyayaqayıtmışlar.

Xərac və  xümsün ödənilməsindən azad olmuşdular.33.

750- ildə:

Xaricilər üsyanı baş verdi və Xəlifənin xalq tərəfindən seçilməsini tələb etdi.Beyləqanda ərəb ağalığı əleyhinə üsyan baş verdi.

Salman ibn Rəbiənin başçılığı altında Azərbaycana  ordu göndərildi.Azərbaycanda əhali və onların bütün əmlakı siyahıya alındı.

Abbasilər sülaləsi hakimiyyət başına gəldi.34.

Zəkat sərf olunurdu:

Ruhanilərin, yetimlərin, şikəstlərin və əlacsızların  ehtiyaclarına.Axundların , keşişlərin, körpələrin, kimsəsizlərin ehtiyaclarına.

Qocaların, ruhanilərin, Suriyadan köçürülmüşlərin, əlacsızların ehtiyaclarınaXidmətdən vaxından əvvəl azad olmuş şəxslərin, ruhanilərin ehtiyaclarına

Ordudan təxris olunmuşların, ruhanilərin, əlacsızların, qocaların ehtiyaclarına.35.

Bağışlanan (xüsusi) iqta verilirdi:

Şairlərə, xüsusi istedadlı şəxslərə və dövlət qarşısında böyük xidmətləri olan adamlaraDövlətə xidmətdə fərqlənənlərə, şairlərə və xəlifənin şəxsi mirzələrinə.

Hökmdarın razılığı ilə dövlət məmurlarına, baş sərkərdələrə və mirzələrəŞairlərə, memarlara, orduda xidmət edənlərə və din uğrunda şəhid olanların ailələrinə

Din uğrunda mübarizlərə, müqəddəs yerlərdə çalışanlara , şəhidlərrin ailələrinə.36.

Hansı torpaq mülkiyyət formasına aid olduğunu müəyyən edin:İcarəyə verilsə də, onu nə satmaq, nə almaq, nə də xüsusi mülkiyyətə

keçirmək olmazdı.

İcmaDivan


İqta


Vəqf


İlati


37.

Ərəb ağalığı dövründə hansı torpaq mülkiyyət formasına aid olduğunu müəyyən edin:İcarəyə verilsə də  üç il əkilməyib istifadəsiz

qalsa,  həmin adamın əlindən geri alınırdı.

İcmaXalisə


İqta


Vəqf


Divan


38.

Ərəb ağalığı dövründə varissiz ölən şəxslərin,əməllərinə görə vəzifəsindən  qovulan məmurların torpaqları qatılırdı:

Xalisə torpaqlarınaİqta torpaqlarına

Vəqf torpaqlarınaDivan torpaqlarına

Mülk torpaqlarına39.

Ərəb ağaliğı dövründə keşişlər və kilsə vergidən azad edilir və dövlət tərəfindən  himayə olunurdu:

İslama hörmətlə yanaşıb can vergisi olan cizyə ödədikləri üçünVaxtı ilə Zərdüşt dininin Albaniyada yayılmasına qarşı çıxdıqları üşün

Xristianları itaətdə saxlamaqda xilafətə kömək etdiklərinə görə.Ərəblərin köçürmə siyasətinə qarşı çıxmadıqları üçün.

Təkallahlığı təbliğ edib, islamın yayılmasına kömək göstərdiklərinə görə.40.

Azərbaycanda torpağın şumlanmasında qoşqu qüvvələrindən (at, öküz) geniş istifadə olunurdu:

Neolitdə


Mezolitdə

Erkən Tunc dövründəSon Tunc və ilk Dəmir  dövründə

Eneolitdə41.

Azərbaycanda son Tunc və ilk Dəmir dövrünə aid olan mədəniyyəti müəyyən edin:1.Kür-Araz 2.Mustye 3.Xocalı-Gədəbəy 4.Quruçay

5.Talış-Muğan

1,3;2,5;


1,4;


3.5


1,5;


42.

Naxçıvan mədəniyyəti:

Erkən Tunc dövründə formalaşmış, son Tunc və ilk Dəmir dövründə yüksək inkişaf  səviyyəsinə çatmışdı.Kür-Araz mədəniyyətindən fərqli olaraq  orta Tunc dövründə tənəzzülə uğramışdı.

E.ə. XIV əsrdə yaranmış və ilk Dəmir dövründə formalaşmışdı.Orta Tunc dövründə formalaşmış, son Tunc və ilk Dəmir dövründə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı.

Son Tunc dövründə formalaşıb və inkişaf etmişdi.43.

Eneolit dövründə Azərbaycanda:

Cənub hissədə İkiçayarası ilə sıx iqtisadi, social və mədəni əlaqələr movcud olub.Mis emalı genişlənmiş, bununla əlaqədar Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti yaranmışdır.

Xaçmaz rayonunda Sərkərtəpə yaşayış yerində ibadət evi və misin əridilməsi üçün kürə tapılmışdı.Həm ictimai-sosial, həm iqtisadi, həm də mədəni həyatda mühüm dəyişikliklər və irəliləyişlər baş vermişdi.

Atdan qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilib, ev heyvanlarının yeni növlərinin əhilləşdirilməsinə başlanıb.44.

İlk dəfə “alban” adı qaynaqlarda işlədilməyə başlamışdır:

e.ə.I-e.I əsrdəe.ə.V əsrdə

II əsrdə


e.ə IV əsrdə

e.ə.VIII əsrdə45.

Qavqamela döyüşündə kaspi dəstələrinə başçılıq edirdi:

Atropat


Madi


Skunxa


Fradat


Ariobarzan46.

Hakimiyəti ələ keçirən kimi I Dara ilk növbədə yürüşlər təşkil edir:

hurri tayfalarına qarşıHirkaniyaya qarşı

Saqartiyaya qarşıskit-sak tayfalarına qarşı

Elama qarşı47.

I Kir Assuriya hökmdarı Aşşurbanipala qarşı   ittifaqa girir:

Lidiya dövləti iləBabilistanla

Urartu dövləti iləkadusilərlə

Elam dövləti ilə48.

Kiaksarın Lidiya ilə sülh müqaviləsinin şərtləri

Mesa dağlıq ərazisi iki dövlətin sərhəddi kimi müəyyən edildiHarran çayı iki dövlətin sərhədi kimi müəyyən edildi

Rappa iki dövlətin sərhədi kimi müəyyən edildiHalis çayı  iki dövlətin sərhədi kimi müəyyən edildi

Qızılüzən çayı iki dövlətin sərhədi kimi müəyyən edildi49.

Kiaksarın Lidiya ilə müharibəsi davam edir:

on il


yeddi il


bir il


üç il


beş il


50.

E.ə.604-cü ildə Assuriya imperiyası ləğv edildikdən sonra Kiaksar hansı dövlətə qarşı hücuma keçdi.

Parfiya


Arbela


Elam


Lidiya


Harran


51.

II Sarqonun şərəfinə abidə qoydurmuş Manna hökmdarı:

Erisinni


Ahşeri


İranzu


Ullusun


Ualli


52.

E.ə.VII əsrin ortalarında skit hökmdarı:

Şamaş


Asarhaddonİşpakay


Partatuta

Tuqdamme


53.

İlk dəfə sak adının çəkildiyi mənbə

Bisutun kitabəsindəStrabonun “Coğrafiya” əsərində

Urartu mixi yazılarındaAssur mixi yazılarında

Herodotun “Tarix” kitabında54.

Skitlərin Araz çayı sahillərindən gəldiklərini söyləyən antik müəlliflər 1)Herodot 2)Diodor  3)Strabon 4)Pliniy 5)Yuli Solin

3.4


1.5


1.2


2,3,5


2, 5


55.

XX əsrin 30-cu illərin sonunadək azərbaycanlılar adlanırdı:

azərilər


albanlar


oğuzlar


türklər


aranlılar56.

İlk dəfə “alban” adını hansı antik müəllif istifadə etmişdir:

Ptolomey


Herodot


Yulu Solin

Strabon


Arrian


57.

Albanların adını ilk dəfə e.ə. IV əsr hadisələri ilə bağlı çəkmişdir:

Plutarx


Ptolomey


Plini


Arrian


Herodot


58.

e.ə.713-cü ildə II Sarqonun Mannaya yürüşü zamanı 1)Karalla vilayəti üsyan qaldırmışdı 2)Ullusundan xərac almışdı 3)Midiya

torpaqlarına daxil olmuşdu 4)Uauş dağında Manna müxalifətçilərini məğlubiyyətə uğratmışdı 5)Zikirtu və onun paytaxtı Pardu

yandırılmışdı

4;5


2;3


1;2;3;4;5

1;2;3


1;4;5


59.

e.ə.716-cl ildə Azaya qarşı sui-qəsd  təşkil edən Manna canişinlikləri.1)Uişdiş 2)Zikertu 3)Andia 4)Surikaş 5)Buştu 6)Allabria

1;3


4;5;6


3;4;5


1;2


1;2;3


60.

e.ə.713-cü ildə II Sarqonun Mannaya yürüşünun səbəbi:

Andia vilyətinin üsyan qaldırmasıKaralla vilayətinin üsyan qaldırması

Mannanı Urartu təcavüzündən azad etməkÜsyan qaldıran İzibia və Armed  canişinliklərini cəzalandırmaq

Zikertu viyətinin üsyan qaldırması61.

Doğru olmayan variantı qeyd edin: E.ə.714-cü ildə II Sarqonun Mannaya yürüşü zamanı keçdiyi Manna vilayəti:

Surikaş


Karalla


Zikirtu


Andia


Messi


62.

Düzgün olmayan variantı seçin E.ə.714-cü ildə II Sarqonun Mannaya yürüşünün məqsədi:

Urartu təcavüzündən və təsirindən Mannanı tamamilə azad etmək idiMannaya qarşı çıxan Andia və Zikirtu canişinlərini cəzalandırmaq idi

Mannada mərkəzdən ayrılma hallarına son qoymaq idiXəracın vaxtlı-vaxtında Assuriya xəzinəsinə göndərilməsini təmin etmək idi

Assuriyanın mövqeyini Mannada möhkəmlətmək idi63.

Manna Hökmdarı Ullusunun dövründə mərkəzi hakimiyyətdən ayrılmağa cəhd göstərən canişinliklər: 1)Andia 2)Zikertu 3)Karalla

4)Alabria 5)Surikaş 6)Qizilbunda

2;31;2


1;2;3;4;5

1;3;6


1;4;5


64.

I Rusanın fitnəsinə uyaraq Ullusunun hakimiyyətinə tabelikdən çıxan Manna canişini:

Dayakku


İtti


Ursa


Metatti


Baqdatti


65.

II Sarqon e.ə.616-cı ildə Mannaya yürüşü zamanı aşağıdakı şəhərləri tutaraq yandırdı: 1)İzibia 2)Armed 3)İzirta 4)Lubluini 5)Uihika

6)İrkuini

1;2;31;2


2;3


1;2;3;4;5

2;3;4


66.

Azaya qarşı sui-qəsddə iştirak edən Manna canişinləri: 1)Uişdiş vilayətinin hakimi Baqdatti 2)Zikirtu vilayətinin hakimi Metatti 3)Andi

vilayətinin hakimi Şarukin 4)Buştu vilayətinin hakimi Asay 5)Gilzan vilayətinin hakimi Upu

2;31;2


2;4;5


1;3


3;4;5


67.

E.ə. 774-cı ildə I Argişti Mannanın paytaxt şəhəri:

İzirtanı tutduŞimerihadiri qalasını tutdu

Amekanı ələ keçirdiZamuanı işğal etdi

Lubliuni şəhərini tutdu68.

Urartu hökmdarı I Argişti e.ə.779-777ci illərdə hərbi yürüşlər keçirdi: 1)Manna 2)İrkuini 3) Buştu 4) Gizilbunda 5) Gilzan 6) Messi 7)

Zamua1;71;2;3


1;3;7


4;5;6


1;4;6


69.

Assur hökmdarı III Salmanasar e.ə.856-cı ildə Mannanın Zamua Vilayətinə soxulduqdan sonra hansı əraziləri özünə tabe etdi? 1)Gilzan

2)Messi 3)Buştu 4)Qızılbunda 5) Arzizu

1; 3; 41; 2; 3


2; 5


1; 2; 3; 4; 5

1; 2; 3


Каталог: application -> uploads -> 2017
2017 -> Magistr dissertasiyasi ixtisasın şifri və adı: 060403-Maliyyə
2017 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
2017 -> 3 Fəsil I. Lənkəran vilayətinin fiziki-coğrafi şərati
2017 -> Mustafayev Elvin Museyib oğlu Müəssisə iqtisadiyyatın əsas subyekti kimi mövzusunda magistr dissertasiyasi
2017 -> «маgistratura məRKƏZİ»
2017 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda Kərimli Xəyal Vasif oğlu «Azərbaycanda regional iqtisadi inkişafin tənzimlənməsinin dövlət mexanizmi»
2017 -> 0301y Az Y2017 Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0301y Azәrbaycan tarixi
2017 -> 1205y Az Y2017 Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1205y Biomüxtәliflik vә onun qorunması
2017 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə