1. Danışıq səslərindən bəhs edən dilçilik şöbəsi necə adlanır?Yüklə 0.68 Mb.
səhifə1/4
tarix27.06.2017
ölçüsü0.68 Mb.
  1   2   3   4
1. Danışıq səslərindən bəhs edən dilçilik şöbəsi necə adlanır?

A) fonetika

B) leksika

C) morfologiya

D) sintaksis

E) söz yaradıcılığı2. Hansı sözdə həm qalın, həm də incə saitlər işlənmişdir?

A) ədəbiyyat

B) Qarabağ

C) arı


D) bolluq

E) uşaqlar3. Hansı sözlərdə ancaq qalın saitlər işlənmişdir?

-1-. qoşun 2. alın 3. salon 4. sürü 5. peşə 6. bülbül

A) 1,2,3

B) 1,3,4

C) 2,4,5

D) 3,6

E) 1,5,64. Ahəng qanununa tabe olan sözləri göstərin.

A) ağıllı

B) güldan

C) Mahir

D) Vüqar

E) Elman5. Verilmiş sözlərdən neçəsinin yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir?

Sima, qiymətli, böhran, xəstə, qonaq, balta

A) 3


B) 5

C) 2


D) 6

E) 4


6. Söz birləşməsinin hansında asılı sözün son samiti kar kimi tələffüz olunur?

A) fındıq ləpəsi

B) real əsər

C) alma ağacı

D) əncir yarpağı

E) dəmir qapı7. Sözlərin düzgün yazılış qaydaları hansı terminlə ifadə olunur?

A) orfoqrafiya

B) əlifba

C) leksika

D) fonetika

E) orfoepiya8. “Şəhərə bir həftə bundan öncə gəlmişdim” cümləsində neçə söz yazılışından fərqli tələffüz edilir?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 5


9. Yalnız fonetikaya aid terminlər hansı sıradadır?

A) vurğu, danışıq səsi

B) isim, sinonim

C) sintaksis, antonim

D) ahəng qanunu, sinonim

E) omonim, heca10. Hansı cərgədəki sözlərin hamısında qalın saitlər işlənmişdir?

A) yaşamaq, uşaq, arıq, qapı

B) güldan, stol, bibi, alim

C) adam, kitab, odun

D) elçi, ana, uca

E) sinif, qalib, ütü, saqqal11. Ahəng qanununa tabe olan sözlər cərgəsini göstərin.

A) ağıllı, çiçəklikdə, ipək

B) Mahir, bacı, Arif, ipək

C) ata, Səadət

D) Vüqar, Eldar, kitab

E) Aygün, Vidadi, səhra12. Əvvəlində və sonunda cingiltili samit olan sözlərin cərgəsini göstərin.

A) dəftər, rayon, qohum

B) fikir, qəzet, qatar

C) yaylaq, rahat, qarpız

D) barmaq, həyət, külək

E) namus, kitab, raket13. Hansı sözlərdə vurğunun yerini dəyişəndə sözlərin mənası dəyişər?

A) gəlin, qovurma, bildir

B) kafedra, traktor, əkin

C) qazma, almaq, sevgi

D) opera, alma, komediya

E) yoxsul, dimdik, qarpız14. Yazılışı ilə tələffüzü fərqli olmayan sözlərin cərgəsini göstərin.

A) küçə, yeni, qazan

B) səadət, toqqa, dörd

C) tənbəl, təbiət, müəllim

D) otaq, zəif, güzgü

E) doqquz, bitki, ailə15. “Uyğunsuzluqlar” sözünün tərkibinə görə təhlili hansı sxemə uyğundur?

A)  ^^ 

B)  ^^^

C)  ^^

D)  ^

E)  ^^^16. Hansı bənddəki samitlərin kar qarışığı yoxdur?

A) m, n, r, l

B) m, c, z, y,

C) m, q, d, v

D) v, m, l, b

E) n, r, ç, t17. Ahəng qanunu hansı sözdə pozulmuşdur?

A) insan,

B) döngə

C) qoşun

D) səfirlik

E) elçilər18. Sonu qoşa samitli sözlər neçə hecalı olur?

A) bir


B) üç

C) iki


D) beş

E) çox hecalı olur19. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər hansılardır?

-1.-Tənha 2. Alma 3. Qapı 4. Qazma 5. Gəlin 6. Ağac

A) 2,4,5

B) 5,6

C) 2,4,6D) 1,4,5

E) 1,3,520. Ahəng qanununa tabe olmayan sözlərin hamısı hansı cərgədədir?

A) qəhrəman, Iradə, kitabxana

B) şəhərlilər, kitab, baba

C) meşədə, Sabir, sakit

D) səhər, axşam, imtahan

E) Dəmir, Tofiq, çörək21. Hansı cərgədəki saitlərin hamısı qalın saitlərdir?

A) a, ı, o, u

B) a, e, ə, u

C) ö, q, e, i

D) ı, i, ü, o

E) o, u, i, ü22. “Gömgöy, qapqara” sözlərində vurğu hansı hecanın üzərinə düşür?

A) 1-ci


B) 2-ci

C) 3-cü


D) 4-cü

E) heç birinin23. Hansı sözün yazılışı ilə tələffüzü eynidir?

A) cədvəl

B) dörd

C) taxta

D) papaq

E) otaq


24. “Sənətkarlarımız” sözünün tərkibinə görə təhlili hansı sxemə uyğun gəlir?

A)  ^ 

B)  ^^ 

C)  ^^^

D)  ^^ 

E)  ^25. Qalın saitlərdən ibarət sözlər hansı bənddədir?

A) yaşamaq, uşaq, qapı

B) adam, kitab, odun

C) elçi, kitab, oxumaq

D) sinif, saqqal, bibi

E) alma, qələm, imtahan26. Ahəng qanunu pozulan sözü göstərin.

A) insan

B) döngə

C) üzüm


D) xala

E) ordu


27. Ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözləri hansı bənddədir?

A) ilıq, ildırım, ilan, işıq

B) əlaqə, namus, əhali

C) gizli, Xatirə, işarə

D) çərşənbə, ilham, qoşma

E) sakit, kənd, Arif28. Aşağıdakı ikihecalı sözlərdən birinə saitlə başlayan şəkilçi artırdıqda ikinci hecadakı sait düşmür:

A) taxıl

B) nəsil

C) eyib


D) ətir

E) şəkil29. Sözlərin düzgün yazılış qaydaları hansı terminlə ifadə olunur?

A) orfoqrafiya

B) fonetika

C) leksika

D) orfoepiya

E) fonem30. Hansı cərgədəki sayların yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir?

A) dörd, altmış, doqquz

B) on, iki, qırx

C) altı, yüz, səkkiz

D) altı, yüz, milyon

E) milyard, səkkiz, iyirmi bir31. Hansı sözdə vurğu birinci hecaya düşür?

A) opera

B) uzun

C) səhər

D) fayton

E) işarə32. Sonu qoşa samitlə bitən sözlər neçə hecalı olur?

A) bir


B) üç

C) iki


D) beş

E) dörd


33. Hansı mürəkkəb adların şəkilçisi səhvdir?

A) BDU-nin

B) ATU-nun

C) ATS-də

D) BMT-nin

E) ABŞ-ın34. Danışıq səslərindən bəhs edən dilçilik sahəsinə nə deyilir?

A) fonetika

B) leksika

C) sintaksis

D) morfologiya

E) söz yaradıcılığı35. Alınma şəkilçisi qəbul edən sözü göstərin.

A) nəğməkar

B) üzümçü

C) çəmənlik

D) qapıçı

E) dənizçi36. “Halallaşdılar” sözü tərkibinə görə hansı sxemə uyğundur?

A)  ^

B)  ^^

C)  ^

D)  

E) P ^^37. Hansı cərgədə sözlərin hər ikisində də ahəng qanunu pozulmuşdur?

A) kitab, Azərbaycan

B) ovçu, ilxı

C) gümüş, Kamil

D) kitabxana, məktəb

E) albalı, Arif38. Hansı cərgədəki sözlərdə qalın saitlərin hamısı iştirak edir?

A) Arı, qoyun

B) qatıq, gül

C) ana, qohum

D) quzu, qoç

E) qapı, otaq39. Hansı cərgədəki saitlərdən yalnız biri incədir?

A) a, i, u

B) o, ö, ü

C) ı, ə, i

D) e, ə, i

E) ü, a, e40. Vurğusu son hecaya düşən cərgəni göstərin.

A) nəzirə, deputat, rübab

B) qrafika, nəzirə

C) kamera, deputat,

D) rübab, kamera

E) deputat, qrafika, rübab41. Vurğudan asılı olaraq mənası dəyişə bilən sözü göstərin.

A) gəlin

B) xurma

C) məhkəmə

D) barama

E) alim


42. Hansı söz kökünün sonundakı “d” samiti [t] kimi tələffüz olunur?

A) kənddə

B) kəndin

C) kəndə

D) kəndi

E) kəndiniz43. Sözlərin birində səs və hərflərin sayı bərabərdir:

A) Xəyyam

B) xasiyyət

C) nailiyyət

D) nəqliyyat

E) müəyyən44. Vurğusu ikinci hecanın üzərinə düşən sözü göstərin.

A) gələrkən

B) gətirdi

C) alanda

D) oxuyacaq

E) dünən45. Sözlərdən neçəsində vurğu birinci hecaya düşür?

Fabrik, kamil, sait, sanki, sahib, heca, hesab, macəra, qupquru, müdafiə

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


46. Ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözləri hansı cərgədədir?

A) ilıq, ildırım, inam

B) əqidə, namus, bəşər

C) xatirə, alim, işarə

D) işıq, kənd, arı

E) sakin, ilxı, məktəb47. Sözlərdən birində vurğu sonuncu hecaya düşür.

A) zavod

B) əgər

C) əsasən

D) sanki

E) bildir48. Sözlərin düzgün yazılış qaydaları hansı terminlə ifadə olunur?

A) orfoqrafiya

B) orfoepiya

C) fonetika

D) leksika

E) əlifba49. Hansı söz səhv yazılmışdır?

A) asvalt

B) tutqun

C) qarayanız

D) yamyaşıl

E) kaset50. “Usta” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.

A) sözdəki [s] və [t] kar samitlərdir

B) sözdə 4 səs, 4 hərf vardır

C) [u] qalın, qapalı, dodaqlanan, [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir

D) ikihecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşür

E) Ahəng qanununa tabe olur51. Yazılışı və deyilişi bir-birindən fərqlənən sayları göstərin.

A) dörd, səkkiz, altmış,

B) beş, əlli, doqquz

C) altı, yüz, milyon

D) on, üç, doxsan

E) altı, bir, on bir52. Verilmiş sözlərdən hansının yazılışı ilə tələffüzü fərqlənmir?

A) kürk


B) torpaq

C) çiçək

D) ipək

E) yarpaq53. Deyilişi yazılışından fərqli olan alınma söz hansıdır?

A) məəttəl

B) imla

C) təlimat

D) inşa

E) sadə


54. “Nənə” sözünü hallandırdıqda hansı halda yazılışı ilə deyilişi fərqlənir?

A) yönlük halda

B) yerlik halda

C) yiyəlik halda

D) təsirlik halda

E) çıxışlıq halda55. Sözlərin neçəsində ilk sait uzun tələffüz edilir?

Arif, Adil, Aygün, tələ, tətil, ertə, təmir, şöbə

A) 5 sözdə

B) 3 sözdə

C) 2 sözdə

D) 6 sözdə

E) 4 sözdə56. Vurğusu birinci hecaya düşən sözü göstərin.

A) Asiya

B) sırğa

C) marka

D) Bərdə

E) tüfəng57. Yazılışı ilə deyilişi fərqlənməyən sözü göstərin.

A) ətir


B) külək

C) dəstə

D) müəyyən

E) Nailə58. Mürəkkəb isimlərdən neçəsinin yazılışı səhvdir?

Sarıköynək, qızıl-gül, gecə-gündüz, gilə-nar, Aygün Qara-toyuq

A) üçünün

B) birinin

C) ikisinin

D) beşinin

E) dördünün59. Sözə bitişik yazılan ədatları göstərin.

-1- bəs 2. da 3. ki 4. -sana 5. məgər 6. -mı4 7. kaş

A) 4,6


B) 1,3

C) 2,5


D) 5,6

E) 4,7


60. Hansı isim səhv yazılmışdır?

A) özbəkstan

B) Qırğızıstan

C) Tatarıstan

D) Tacikistan

E) Gürcüstan61. Sözlərdən hansının yazılışı səhvdir?

A) gileygüzar

B) külqabı

C) suiti

D) dağkeçisi

E) Günay62. Yazılışında səhvə yol verilmiş sıra sayları hansı cərgədədir?

A) XII-ci, 9-uncu

B) birinci, üçüncü

C) 2-ci, XX əsr

D) 2013-cü, XXI əsr

E) doqquzuncu, altıncı63. Yazılışına görə bütün sözlərin səhv olduğu cərgəni göstərin.

A) tabaşir, cəsus, iməclik

B) bulud, hətda, hüsnxət

C) seçki, yetərsay, poyema

D) qəhrəman, igid, coşqun

E) etibar, həyəcan, ədəbiyyat64. Bir cür yazılan şəkilçilər cərgəsini göstərin.

A) -daş, -kar, -keş, -dar

B) -ır, çı, -ın, -lı

C) -lar, -ıq, -dan, -çı

D) -lar, -ın, -sız, -kı

E) -ca, -çı, -akı, -lıq65. Azaltma dərəcəsində olan hansı sifətin yazılışında səhvə yol verilib?

A) acıqqırmızı

B) gödərək

C) göyümtül

D) yaxşıraq

E) sarımtıl66. Dilin lüğət tərkibi hansı sözləri əhatə edir?

A) dildə işlənən sözlərin hamısını

B) bir qrup sözləri

C) sadə sözləri

D) əsas nitq hissələrinə aid sözləri

E) düzəltmə və mürəkkəb sözləri67. Biz gündəlik nitqimizdə, əsasən, hansı sözlərdən istifadə edirik?

A) ümumişlək sözlərdən

B) terminlərdən

C) dialekt sözlərdən

D) alınma sözlərdən

E) neologizmlərdən68. Omonim sözlərin cərgəsi hansıdır?

A) yay, çay, at, yaş

B) ipək, yaz, sahil, top

C) söz, tut, divan, baş

D) tar, qaz, körpü, divar

E) arzu, yağış, dolu, bağ69. Aşağıdakılardan hansı çoxmənalı söz deyildir?

A) dəniz

B) ayaq

C) göz


D) baş

E) ağız


70. “Ağ” sözü hansı cərgədə məcazi mənadadır?

A) ağ gün

B) ağ paltar

C) ağ dəvə

D) ağ çörək

E) ağ kağız71. “Ahıl” sözünün sinonimi hansı bənddədir?

A) yaşlı

B) gənc

C) ağıllı

D) mərd

E) saqqallı72. Lüğəti öyrənən dilçilik sahəsi hansıdır?

A) leksikoqrafiya

B) morfologiya

C) sintaksis

D) fonetika

E) etimologiya73. Hansı söz quruluşca mürəkkəb söz deyildir?

A) çiyələk

B) kəklikotu

C) qızılquş

D) istiot

E) günəbaxan74. Iki cür yazılan şəkilçilərin tərkibində hansı saitlər işlənir?

A) a, ə saitləri

B) incə saitlər

C) yalnız qalın saitlər

D) bütün saitlər

E) e, o saitləri75.  ^^ sxeminə uyğun mücərrəd mənalı düzəltmə ismi göstərin.

A) vəfasızlıqda

B) süpürgəçi

C) biçindən

D) könüllülərin

E) gözəldir76. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə hansı sözlər daxildir?

A) dildəki sözlərin hamısı

B) sadə sözlər

C) düzəltmə və mürəkkəb sözlər

D) morfologiyada işlənən sözlər

E) söz birləşməsi77. Mürəkkəb isimlərdən neçəsinin yazılışı səhvdir?

-1- Fotoaparat 2. Sarıköynək 3. Qızıl-gül 4. Gecə-gündüz 5. Gilə-nar 6. Qara-toyuq 7. Günəbaxan

A) 3,5,6

B) 1,3,6

C) 4,5,7

D) 2,4,5

E) 1,2,678. Sinonim sözlər şerin hansı sətrindədir?

-1- Sevinc də görmüşəm mən,

-2-Sitəm də, dərd də, qəm də

-3- Sabirin göz yaşıyla

-4- özümə gülmüşəm də

(B.Vahabzadə)

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 1, 3


79. Dialekt sözlər nəyə deyilir?

A) ayrı-ayrı bölgələrdə, məhəllələrdə danışılan sözlərə

B) bir-birinə yaxın mənalı sözlərə

C) ixtisas və peşəyə aid sözlərə

D) ümumişlək sözlərə

E) bir-birinə əksmənalı sözlərə80. Sinonim sözlər cərgəsini göstərin.

A) hündür, uca, yüksək

B) ləpə, çay, dəniz

C) səhər, axşam

D) göz, qaş, sifət

E) dağ, dərə, təpə81. Aşağıdakılardan biri frazeoloæi birləşmə deyil.

A) xəstə yatmaq

B) gözə gəlmək

C) üz döndərmək

D) fikir çəkmək

E) başa düşmək82. Omonimlər olan cərgəni göstərin.

A) ay, üz, düz, yaş

B) payız, yaz, yay, qış

C) kitab, oxu, dolu

D) top, çiçək, qaz, göz

E) ətək, bar, bazar, sinif83. “Ağır” və “iti” sözləri hansı cərgədə həqiqi mənada işlənmişdir?

A) ağır daş, iti balta

B) ağır xasiyyət, iti baxış

C) ağır söz, iti göz

D) ağır gün, iti söz

E) ağır cəza, iti yaddaş84. Terminlərdən ibarət cərgəni göstərin.

A) fonetika, mübtəda, tənlik

B) göz, vurğu, qol

C) çay, bənd, çörək

D) xəbər, baş, divan

E) vurma, bölmə, bina85. “Xələt” və “dinmək” sözlərinin sinonimləri hansı cərgədədir?

A) hədiyyə, danışmaq

B) çığırmaq, paltar

C) pay, susmaq

D) çuxa, qışqırmaq

E) sovqat, susmaq86. Aşağıdakı sözlərdən biri “gül” ismi ilə eyniköklü sayıla bilməz?

A) gülüş

B) gülçü

C) güllü

D) güllük

E) gülüstan87. Hansı cərgədəki sözlərə ön çəkilçi artırmaq olmaz?

A) su, torpaq, hava

B) savad, razı, xəbər

C) mərd, xoş, normal

D) layiq, bələd, həya

E) rahat, xələf, dinc88. Sinonim sifətlərin cərgəsini göstərin.

A) qəmli, kədərli, qüssəli

B) maraqlı, təzə

C) turş, alça, turşməzə

D) sevimli, hörmətli, bitkin

E) ağıllı, kamallı, gövdəli89. Aşağıdakı sayların hansının sinonimi alınma sözdür?

A) səksən

B) iyirmi beş

C) otuz iki

D) yetmiş

E) qırx


90. Hansı mürəkkəb ad səhv yazılmışdır?

A) 28 may

B) 20 Yanvar

C) Milli Məclis

D) Yeni Əhmədli

E) 8 Mart91. “Özəlləşdirmə, biznes, menecer, sahibkar, yetərsay, menecment” sözləri hansı söz qrupuna daxildir?

A) neologizmlər, yəni yeni sözlər

B) köhnəlmiş sözlər

C) ümumişlək sözlər

D) dialekt sözlər

E) terminlər və köhnəlmiş sözlər92. Bu saylardan biri omonim söz kimi götürülə bilər

A) min


B) doxsan

C) yüz


D) otuz

E) iyirmi93. Yalnız sinonimlərdən ibarət olan cərgəni göstərin.

A) dünya, aləm, cahan

B) ata, baba, dədə

C) günəş, ay, bulud

D) adam, insan, xalq

E) səliqəli, ağıllı, ləzzətli94. çoxmənalı sözlər hansı bənddədir?

A) çəkmək, göz, ayaq

B) ərik, yazmaq, baş

C) gəzmək, qol, divar

D) əmlak, ərzaq, bağ

E) ətək, daş, görmək95. Frazeoloji birləşmə hansı bənddədir?

A) ürəyini qırmaq

B) durna qatarı

C) ağacı kəsmək

D) fikrini bildirmək

E) şəkil çəkmək96. Bu sözlərdən biri müəyyən bir işlə əlaqədar olaraq səfərə göndərilmə mənasındadır?

A) ezamiyyət

B) məzuniyyət

C) istefa

D) təqaüd

E) istirahət97. Antonim sözlərin cərgəsini göstərin.

A) ağ-qara, axşam-səhər, irəli-geri

B) sevinc-kədər, çox-xeyli

C) tünd-açıq, az-çox, adam-insan

D) xeyir-şər, oğul-uşaq, tez-gec

E) el-oba, yurd-yuva, dərə-təpə98. Hansı cərgədəki sözlər alınmadır, başqa dillərdən gəlmədir?

A) məktəb, milyon, müəllim

B) altı, on iki, yüz

C) yuxarı, ildırım, ilan

D) Arif, bibi, dayı

E) çiçək, oba, yazıçı99. Neologizmlərdən hansı öz dilimizin imkanları hesabına yaranmışdır?

A) yetərsay

B) sayt

C) kvorum

D) internet

E) biznes100. Bir cür yazılan şəkilçilər hansı bənddədir?

A) -daş, -sov, -vi

B) -ıl, -sız, -sov

C) -ın, -çı, daş

D) -lar, -dan, -da

E) -maq, -ımız, -malı101. Hansı nitq hissəsində -ma -mə inkarlıq şəkilçi özünü göstərir?

A) feldə

B) isimdə

C) əvəzlikdə

D) zərfdə

E) sifətdə102. Dilin lüğət tərkibinə hansı sözlər daxildir?

A) dildə işlədilən bütün sözlər

B) düzəltmə və mürəkkəb sözlər

C) sadə sözlər

D) bir qrup sözlər

E) əsas nitq hissələrinə aid olan sözlər103. Sözlərdən biri feldən düzəlməmişdir

A) düzlük

B) düzülüş

C) düzülmək

D) düzüm

E) düzülməlidir104. Sözlərdən neçəsi eyniköklüdür?

yazı, yazıçı, yazıçılıq, yazır, yazdı, yazlıq

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


105. Omonimlər cərgəsini göstərin.

A) yaş, tut, ay, üz

B) baş, qoz, qol, yaz

C) əsir, gəlin, alma, əkin

D) yol, dolu, ayaq, ağız

E) qazma, gəlin, yol, ay106. Aşağıdakı sözlərdən biri digərləri ilə sinonim deyildir

A) sərt


B) zərif

C) incə


D) nəfis

E) lətafətli107. Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət cərgəni göstərin.

A) çiçək, ilıq

B) razı, güllə

C) Arif, arzu

D) Vaqif, Rza

E) ilan, məktəb108. Hansı sözlər termin kimi işlənə bilər?

A) mübtəda, fonetika

B) manat, əhali

C) torpaq, təyin

D) tərəvəz, turşu

E) xəbər, üzümçülük109. Lüğəti öyrənən dilçilik sahəsi hansı bənddədir?

A) leksikoqrafiya

B) qrammatika

C) fonetika

D) etimologiya

E) sintaksis110. Mürəkkəb sözlər hansı bənddədir?

A) əlüstü, yerkökü

B) dəftərxana, dilşünas

C) suiti, yelləncək

D) Aygün, dovşan

E) dovşan, zürafə111. Asılı, yəni birinci tərəfi mürəkkəb söz olan mürəkkəb adı göstərin.

A) Dağüstü park

B) Qara dəniz

C) Şəhidlər xiyabanı

D) ürəyiaçıq

E) Məhəmmədəli112. Frazeoloæi birləşməni göstərin.

A) qara yaxmaq

B) çayın sahili

C) başını tərpətmək

D) arxayın olmaq

E) fikrini bildirmək113. Dünya dillərinin bir çoxunda işlənən sözlər necə adlanır?

A) beynəlmiləl sözlər

B) arxaizmlər

C) tarixizmlər

D) neologizmlər

E) dialekt sözlər114. Təkmənalı sözü göstərin.

A) ürək


B) ayaq

C) ağız


D) qol

E) at


115. Hansı omonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir?

I. qoy II. bar III. dolu IV. kök V. əqrəb

A) I, III, IV

B) I, IV

C) I, II, III

D) III, IV

E) I, IV, V116. “Böyük otaq” və “böyük vəzifə” birləşmələrindəki “böyük” sözü leksik səciyyəsinə görə nədir?

A) çoxmənalı söz

B) omonim

C) antonim

D) sinonim

E) təkmənalı söz117. Sözlərin üçünün də omonim olduğu cərgəni göstərin.

A) yaz, gül, dolu

B) bal, xaş, baş

C) al, don, əsr

D) göl, bağ, ayaq

E) qurd, az, dənizКаталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
files -> Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
files -> 1. Mətn prosessoru imkan verir
files -> 2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
files -> ZƏRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
files -> Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
files -> 644a Peşə etikası
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə