0916y Az Q2017 Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0916Y İncәsәnәt vә dizayn tarixi­2Yüklə 1.27 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/9
tarix24.06.2017
ölçüsü1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

22.12.2016

1/98


1

2

34

5

67

0916y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 0916Y İncәsәnәt vә dizayn tarixi­2

Daşdan yonulmuş “Әsrin әks­sәdası” әsәrinin müәllifi kimdir?

Daşdan yonulmuş “Dua edәn qadın” әsәrinin müәllifi kimdir?

Daşdan yonulmuş “Çılpaq qadın” әsәrinin müәllifi kimdir?

Bәstәkar Qara Qarayevin mәrmәrdәn düzәldilmiş obrazının müәllifi kimdir?

Ağacdan yonulmuş “Xalq şairi Sәmәd Vurğun” portretinin müәllifi kimdir?

Ağacdan yonulmuş “Nizami Gәncәvi” portretinin müәllifi kimdir?

Ağacdan yonulmuş “Şairә Natәvan” portretinin müәllifi kimdir?

T.Mәmmәdov

F.Nәcәfov

A.Әskәrovİ.Zeynalov

Ö.Eldarov

T.Mәmmәdov

F.Nәcәfov

A.Әskәrovİ.Zeynalov

Ö.Eldarov

T.Mәmmәdov

F.Nәcәfov

A.Әskәrovİ.Zeynalov

Ö.Eldarov

T.Mәmmәdov

C.Qaryağdı

A.Әskәrovİ.Zeynalov

Ö.Eldarov

Ö.Eldarov

T.Mәmmәdov

İ.ZeynalovC.Qaryağdı

A.Әskәrov

Ö.Eldarov

T.Mәmmәdov

İ.ZeynalovC.Qaryağdı

A.Әskәrov

A.Әskәrov

Ö.Eldarov

C.QaryağdıT.Mәmmәdov

22.12.2016

2/98


8

9

1011

12

1314

“Akademik Y.Mәmmәdәliyev” heykәlinin müәllifi kimdir?

“Şah İsmayıl Xәtai” heykәlinin müәllifi kimdir?

Görkәmli dramaturqlar Cәfәr Cabbarlı vә Cәlil Mәmmәdquluzadәnin Naxçıvandaki heykәllәrinin

müәllifi kimdir?

“Füzuli” heykәlinin müәllifi kimdir?

“M.Ә.Sabir” heykәlinin müәllifi kimdir?

Nizami Muzeyi üçün hazırlanmış “Xosrov vә Şirin” poemasının motivlәri әsasında “Fәrhad dağı yarır”

qorelyefinin müәllifi kimdir?

Mәşhur satirik şair M.Ә.Sabirin heykәli neçәnci ildә ucaldılmışdır?

İ.Zeynalov

İ.Zeynalov

A.Әskәrov

T.MәmmәdovÖ.Eldarov

C.Qaryağdı

C.Qaryağdı

İ.Zeynalov

Ö.EldarovA.Әskәrov

T.Mәmmәdov

Tokay Mәmmәdov vә Ömәr Eldarov

Mirәli Mirqasımov

Tokay MәmmәdovCәlal Qaryağdı

Ömәr Eldarov

Ömәr Eldarov

Tokay Mәmmәdov vә Ömәr Eldarov

Cәlal QaryağdıMirәli Mirqasımov

Tokay Mәmmәdov

Әlәkbәr Rzaquliyev

Cәlal Qaryağdı

Elmira ŞahtaxtinskayaFuad Әbdülrәhmanov

Altay Hacıyev

Әlәkbәr Rzaquliyev

Cәlal Qaryağdı

Elmira ŞahtaxtinskayaFuad Әbdülrәhmanov

Altay Hacıyev

1949­cu ildә

1958­ci ildә

1961­ci ildә1959­cu ildә

1946­cı ildә22.12.2016

3/98


15

16

1718

19

2021

22

Gәncә vә Bakıda ucaldılmış “Nizami” heykәlinin müәllifi kimdir?“Nizami” heykәli Bakıda neçәnci ildә ucaldılmışdır?

“Nizami” heykәli Gәncәdә neçәnci ildә ucaldılmışdır?

Firdovsinin “Şahnamә” poemasından olan “Ox atan gәnc” әsәrinin müәllifi kimdir?

“Azәrbaycan – qәdim mәdәniyyәt diyarıdır” әsәrinin müәllifi kimdir?

Elmira Şahtaxtinskayanın әsәrlәri hansılardır?

Rәssamlardan kim “Koroğlu” dastanına çәkilmiş rәsmlәrindә, “Odlar yurdu”, “Bahar oyunları”, “Nәsimi

poeziyasına illüstrasiyalarında” әsәrlәrindә miniatür әnәnәlәrindәn faydalanır?

Altay Hacıyevin әsәrlәri hansılardır?

Oqtay Sadıqzadә

Fuad Әbdülrәhmanov

Altay HacıyevElmira Şahtaxtinskaya

Әlәkbәr Rzaquliyev

1946­cı ildә

1949­cu ildә

1959­cu ildә1958­ci ildә

1961­ci ildә

1961­ci ildә

1946­cı ildә

1958­ci ildә1949­cu ildә

1959­cu ildә

Oqtay Sadıqzadә

Fuad Әbdülrәhmanov

Altay HacıyevElmira Şahtaxtinskaya

Әlәkbәr Rzaquliyev

Qәzәnfәr Xalıqov

Elmira Şahtaxtinskaya

Әlәkbәr RzaquliyevAltay Hacıyev

Oqtay Sadıqzadә

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”

“Festival­gәnclik bayramıdır”, “Üzüm toplayan qız”, “İtkisiz sevinc”

“Xәzәr”, “Bahar nәğmәsi”, “Xalq yaradıcılığı”“Bakı”, “Mәnim vәtәnim”, “Mәnim bacılarım”, “Üç gül”

“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq

Nadir Әbdürrәhmanov

Altay Hacıyev

Oqtay SadıqzadәӘlәkbәr Rzaquliyev

Qәzәnfәr Xalıqov22.12.2016

4/98


23

24

2526

27

2829

“Azәrbaycan – odlar diyarı” linoqravürlәrinin müәllifi kimdir?

C.Cabbarlı vә M.Müşfiqin akvarel portretlәrinin müәllifi kimdir?

Yusif Hüseynovun әsәrlәri hansılardır?

Әlәkbәr Rzaquliyevin әsәrlәri hansılardır?

Köhnә Bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr” kimi maraqlı linoqravürlәrin müәllifi kimdir?

“Fitnә”, “Nәsimi” kitablarının miniatür üslubda tәrtibatçısı kimdir?

Cәlil Mәmmәdquluzadәnin “Danabaş kәndinin әhvalatları” povestinә çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi

kimdir?

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”“Bakı”, “Mәnim vәtәnim”, “Mәnim bacılarım”, “Üç gül”

“Festival­gәnclik bayramıdır”, “Üzüm toplayan qız”, “İtkisiz sevinc”“Xәzәr”, “Bahar nәğmәsi”, “Xalq yaradıcılığı”

“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq

Asәf Cәfәrov

Rasim Babayev

Nadir ӘbdürrәhmanovOqtay Sadıqzadә

Toğrul Nәrimanbәyov

Qәzәnfәr Xalıqov

Yusif Hüseynov

Oqtay SadıqzadәӘlәkbәr Rzaquliyev

Әmir Hacıyev

“Tovuz lәlәkli qarğa”, “Şir vә pişik balası”, “Böyüklük iddiası”

“Neft”, “Bizim Xәzәrdә”, “Doğma Azәrbaycan”

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”

“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”

“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq”

“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”“Neft”, “Bizim Xәzәrdә”, “Doğma Azәrbaycan”

“Tovuz lәlәkli qarğa”, “Şir vә pişik balası”, “Böyüklük iddiası”

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”

“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq”Qәzәnfәr Xalıqov

Asәf Cәfәrov

Nadir Әbdürrәhmanov

Oqtay Sadıqzadә

Әlәkbәr Rzaquliyev

Toğrul NәrimanbәyovAsәf Cәfәrov

Rasim Babayev

Oqtay Sadıqzadә

Nadir ӘbdürrәhmanovNadir Әbdürrәhmanov

Rasim Babayev22.12.2016

5/98


30

31

3233

34

3536

Hüqonun “Sәfillәr” romanına çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

Nizaminin “Xәmsә”sinә çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

Dәdә Qorqud” eposuna çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

Füzulinin “Leyli vә Mәcnun” poemasına çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

S.Rәhimovun “Şamo” romanına çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

M.Rәhmanzadәnin әsәrlәri hansılardır?

. M.Rәhmanzadәnin әsәrlәri hansılardır?

Oqtay Sadıqzadә

Asәf CәfәrovToğrul Nәrimanbәyov

Asәf Cәfәrov

Rasim Babayev

Oqtay Sadıqzadә

Toğrul NәrimanbәyovNadir Әbdürrәhmanov

Asәf Cәfәrov

Rasim Babayev

Toğrul Nәrimanbәyov

Nadir Әbdürrәhmanov

Mikayıl Abdullayev

Asәf CәfәrovRasim Babayev

Nadir Әbdürrәhmanov

Toğrul Nәrimanbәyov

Mikayıl Abdullayev

Nadir ӘbdürrәhmanovRasim Babayev

Asәf Cәfәrov

Mikayıl Abdullayev

Toğrul NәrimanbәyovRasim Babayev

Mikayıl Abdullayev

Nadir ӘbdürrәhmanovToğrul Nәrimanbәyov

Asәf Cәfәrov

“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq

“Festival­gәnclik bayramıdır”, “Üzüm toplayan qız”, “İtkisiz sevinc”

“Bakı”, “Mәnim vәtәnim”, “Mәnim bacılarım”, “Üç gül”

“Xәzәr”, “Bahar nәğmәsi”, “Xalq yaradıcılığı”“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”

“Neft”, “Bizim Xәzәrdә”, “Doğma Azәrbaycan”

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”

“Tovuz lәlәkli qarğa”, “Şir vә pişik balası”, “Böyüklük iddiası”

“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq”


22.12.2016

6/98


37

38

3940

41

4243

44

Hansı әsәrlәr Ә.Әzimzadә yaradıcılığının yekun akkordları adlandırılır?Hansı rәssamların әsәrlәri Azәrbaycan qrafikasının ilk estamp nümunәlәri hesab olunur?

Hәsәn Mustafayevin әsәrlәri hansılardır?

Nizaminin “Xosrov vә Şirin” poemasına hәsr edilmiş rәsm әsәrinin müәllifi kimdir?

M.Seyidzadәnin “Nәrgiz” poemasına hәsr edilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir

Nizaminin “Yeddi gözәl” poemasına hәsr edilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

Rәssamlardan kim öz yaradıcılığını kitab qrafikası vә tәrtibatına hәsr edәrәk, M.F.Axundov,

Y.V.Çәmәnzәminli, M.Müşfiq kimi Azәrbaycan yazıçılarının әsәrlәrinә çoxlu illüstrasiyalar yaratmışdır?

Әzim Әzimzadә yaradıcılığının xarakterik xüsusiyyәtlәri hansılardır?

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”

“Neft”, “Bizim Xәzәrdә”, “Doğma Azәrbaycan”

“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”

“Tovuz lәlәkli qarğa”, “Şir vә pişik balası”, “Böyüklük iddiası”

“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq”Rasim Babayev vә Elmira Şahtaxtinskaya

Әzim Әzimzadә vә Bәhruz Kәngәrli

Әlәkbәr Rzaquliyev vә Vәcihә Sәmәdova

hamısı düzdür

Әliağa Mәmmәdov vә Maral Rәhmanzadә

hamısı düzdür“Kasıb evindә toy”, “Varlı evindә toy”, “Qurban bayramı”, “Su üstündә dava”

“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә

“Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”

“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”Oqtay Sadıqzadә

Qәzәnfәr Xalıqov

Yusif HüseynovӘlәkbәr Rzaquliyev

Әmir Hacıyev

Oqtay Sadıqzadә

Qәzәnfәr Xalıqov

Yusif HüseynovӘlәkbәr Rzaquliyev

Әmir Hacıyev

Yusif Hüseynov

Әmir Hacıyev

Qәzәnfәr XalıqovOqtay Sadıqzadә

Әlәkbәr Rzaquliyev

Yusif Hüseynov

Әmir Hacıyev

Qәzәnfәr XalıqovOqtay Sadıqzadә

Әlәkbәr Rzaquliyev22.12.2016

7/98


45

46

4748

49

5051

Әzim Әzimzadәnin әsәrlәri hansılardır?

Әzim Әzimzadәnin әsәrlәri hansılardır?

Hansı rәssamın Sabirin “Hophopnamә” satirik kitabına hәsr edilmiş illüstrasiyaları milli kitab

qrafikasının inkişafına qiymәtli hәdiyyә idi?

Siyasi plakat, karikatura, kitab tәrtibi ilә illüstrasiya kimi qrafika janrlarının inkişafı hansı rәssamın adı ilә

bağlıdır?

Mövzusu Böyük Vәtәn Müharibәsinә hәsr edilmiş “41­ci il” әsәrinin müәllifi kimdir?

“Yeni hәyat naminә” әsәrinin müәllifi kimdir?

“Torpaq haqqında dekret” әsәrinin müәllifi kimdir?

Yumşaq yumor vә kinayә ilә fәrqlәnәn

hamısı düzdür

Parlaq fәrdi dәsti­xәttTәkrarolunmaz qrafik üslub

Kәskin satira vә rişxәnd ilә fәrqlәnәn

hamısı düzdür

“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”

“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә”

“Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”

hamısı düzdür

“Kasıb evindә toy”, “Varlı evindә toy”, “Qurban bayramı”, “Su üstündә dava”

“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә”

“Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”

S.Salamzadә

Ә.Әzimzadә

A.MәmmәdovV. Nәrimanbәyov

E.Rzaquliyev

S.Salamzadә

Ә.Әzimzadә

A.MәmmәdovV. Nәrimanbәyov

E.Rzaquliyev

N. Әbdürrәhmanov

V. Nәrimanbәyov

E.RzaquliyevA.Mәmmәdov

S.Salamzadә

Elbәy Rzaquliyev

A.Mәmmәdov

Nadir ӘbdürrәhmanovӘbdülxalıq

Toğrul Sadıqzadә

Toğrul Sadıqzadә


22.12.2016

8/98


52

53

5455

56

5758

“Xalq qәhrәmanı” әsәrinin müәllifi kimdir?

“Oktyabrın әks­sәdası” tarixi әsәrinin müәllifi kimdir?

“Bakı. 1917­ci il” tarixi әsәrinin müәllifi kimdir?

. “İnqilabi Bakı” tarixi әsәrinin müәllifi kimdir?

Әli Verdiyevin әsәrlәri hansılardır?

Tәlәt Şıxәliyevin әsәrlәri hansılardır?

Qafar Seyfullayevin әsәrlәri hansılardır?

Nadir Әbdürrәhmanov

Әbdülxalıq

Elbәy Rzaquliyev

Müslim Abbasov

Müslim AbbasovӘbdülxalıq

Toğrul SadıqzadәNadir Әbdürrәhmanov

Elbәy Rzaquliyev

Müslim Abbasov

Nadir Әbdürrәhmanov

Toğrul SadıqzadәӘbdülxalıq

Elbәy Rzaquliyev

Elbәy Rzaquliyev

Toğrul Sadıqzadә

ӘbdülxalıqNadir Әbdürrәhmanov

Müslim Abbasov

Müslim Abbasov

Elbәy Rzaquliyev

Nadir ӘbdürrәhmanovToğrul Sadıqzadә

Әbdülxalıq

hamısı düzdür

“Savadsızlığın lәğvi”, “Әmәk qәlәbәsi”, “Qızıl toy”, “Babәkin döyüşü”

“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”, “Xәzәr gözәli”,“Benqal qızları”, “Kәlkәtәli talibә”, “Ana”, “Balaca Çandra”

Xәzәr üzәrindә şәfәq”, “Hәyat naminә”, “Sevinc”, “Muğam”, “Bakıda yay”

“Şair Ә.Vahid”, “Bәstәkar A.Mәlikov”, “Oğullar”

“Hәkimin yanında”, “Çayxana”, “Kos­kosa”, “Analıq”, “Uşaqlıq xatirәlәri”

“Xәbәr gözlәyirlәr”, “Geoloqlar”“Dağlarda”, “Çobanlar”, “Mürәbbi qız”, “Naibәnin portreti”

“Qaçaq Nәbi”, “Ailә”, “Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”

“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr”

“Dağlarda”, “Çobanlar”, “Mürәbbi qız”, “Naibәnin portreti”

“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”“Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”

22.12.2016

9/98


59

60

6162

63

6465

Dirijor Niyazinin, rejissor Ş.Bәdәlbәylinin, rәssam R.Babayevin, müğәnni Z.Xanlarovanın portretlәrinin

müәllifi kimdir?

B.Mirzәzadәnin әsәrlәri hansılardır?

Vәcihә Sәmәdovanın әsәrlәri hansılardır?

Vәcihә Sәmәdovanın әsәrlәri hansılardır?

Rasim Babayevin hansı әsәrlәrindә tәsirli poetik formaların vasitәsilә әldә edilmiş simvolika, alleqoriya,

assosiativ, sözaltı mәna elementlәri üstünlük tәşkil edir?

Rasim Babayevin hansı әsәrlәri insani vә hәyati problemlәrini әks etdirir?

Rasim Babayevin әsәrlәri hansılardır?

“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”

N.Әbdürrәhmanov

B.Mirzәzadә

T.SalahovV.Sәmәdova

A.Cәfәrov

“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr”

“Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”

“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”

“Dağlarda bahar”, “Bizim dağların adamları”, “Azәrbaycan dağlarında bahar”

“Hәkimin yanında”, “Çayxana”, “Kos­kosa”, “Analıq”, “Uşaqlıq xatirәlәri”

“Xәbәr gözlәyirlәr”, “Geoloqlar”

“Şair Ә.Vahid”, “Bәstәkar A.Mәlikov”, “Oğullar”“Qaçaq Nәbi”, “Ailә”, “Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”

“Dağlarda”, “Çobanlar”, “Mürәbbi qız”, “Naibәnin portreti”

“Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”

“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”

“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr”“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”

“Dağlarda bahar”, “Bizim dağların adamları”, “Azәrbaycan dağlarında bahar”

hamısı düzdür

“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә”

“Kasıb evindә toy”, “Varlı evindә toy”, “Qurban bayramı”, “Su üstündә dava”“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”

Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”

“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”

“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә”hamısı düzdür

“Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”

“Kasıb evindә toy”, “Varlı evindә toy”, “Qurban bayramı”, “Su üstündә dava”

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”

“Qaçaq Nәbi”, “Ailә”, “Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”

“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”

“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”22.12.2016

10/98


66

67

6869

70

7172

73

Rasim Babayevin әsәrlәri hansılardır?Rasim Babayevin әsәrlәri hansılardır?

Rasim Babayevin әsәrlәri hansılardır?

Asәf Cәfәrovun hansı әsәri monumentaldır vә şәrti dekorativ formalarla tәqdim edilmişdir?

Asәf Cәfәrovun әsәrlәri hansılardır?

Asәf Cәfәrovun әsәrlәri hansılardır?

Asәf Cәfәrovun әsәrlәri hansılardır?

Nadir Әbdürrәhmanovun әsәrlәri hansılardır?

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”

“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”

“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”

“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”

“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”

“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”

“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”

“Neftin doldurulması”, “Torpaq”, “Dağlar”

“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”

“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

“Oğullar”

“Mәnim Azәrbaycanım”

“Oyanma”


“Abşeron”

“İtki haqqında düşüncәlәr”

“Hәkimin yanında”, “Çayxana”, “Kos­kosa”, “Analıq”, “Uşaqlıq xatirәlәri”

“Şair Ә.Vahid”, “Bәstәkar A.Mәlikov”, “Oğullar”

“Xәbәr gözlәyirlәr”, “Geoloqlar”“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”

“Dağlarda”, “Çobanlar”, “Mürәbbi qız”, “Naibәnin portreti”

“Neftin doldurulması”, “Torpaq”, “Dağlar”

“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”

“Dağlarda bahar”, “Bizim dağların adamları”, “Azәrbaycan dağlarında bahar”

“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr

Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”

“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”

“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”22.12.2016

11/98


74

75

7677

78

7980

Nadir Әbdürrәhmanovun әsәrlәri hansılardır?

Azәrbaycan rәssamlarından kim Koreya, Bolqarıstan, Әfqanıstan, İraq xalqlarının hәyatına silsilә rәsmlәr

hәsr etmişdir?

Toğrul Nәrimanbәyovun hansı әsәrlәri üçün rәnglәrin uyğunluğu vә dekorativliyi xarakterikdir?

Toğrul Nәrimanbәyovun hansı әsәri dramatik rәnglәri ilә rekviyemi – keçәn müharibәnin matәm

musiqisini xatırladır?

Toğrul Nәrimanbәyovun әsәrlәri hansılardır?

Toğrul Nәrimanbәyovun әsәrlәri hansılardır?

Sәttar Bәhlulzadәnin hansı әsәrlәrindәki kolorit, zәrif vә yumşaq rәng çalarlarına görә, sәrbәst

“improvizasiya” sayağı çәkiliş üslubuna görә rәssamın dәsti­xәttini tanımaq mümkündür?

“Dağlarda bahar”, “Bizim dağların adamları”, “Azәrbaycan dağlarında bahar”

“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr

Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”

“Neftin doldurulması”, “Torpaq”, “Dağlar”

“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”

Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

Mikayıl Abdullayev

Nadir Әbdürrәhmanov

Asәf CәfәrovToğrul Nәrimanbәyov

Rasim Babayev

hamısı düzdür

“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Qız qalası”

“Sevinc”, “Muğam”, “Mahnı”“Bakıda yay”, “Moskva”, “Emalatxanada”

“Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”

“Axşam”

“Oyanma”


“Xәzәr üzәrindә axşam”

“Hәyat naminә”

“Xәzәr üzәrindә şәfәq”hamısı düzdür

“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”

“Savadsızlığın lәğvi”, “Әmәk qәlәbәsi”, “Qızıl toy”, “Babәkin döyüşü”“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”, “Azәrbaycan nağılı”

“Benqal qızları”, “Kәlkәtәli talibә”, “Ana”, “Balaca Çandra”

hamısı düzdür

“Xәzәr üzәrindә şәfәq”, “Hәyat naminә”, “Sevinc”, “Muğam”, “Bakıda yay”

“Savadsızlığın lәğvi”, “Әmәk qәlәbәsi”, “Qızıl toy”, “Babәkin döyüşü”“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”, “Azәrbaycan nağılı”

“Benqal qızları”, “Kәlkәtәli talibә”, “Ana”, “Balaca Çandra”


Каталог: application -> uploads -> 2016
2016 -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
2016 -> «magиstratura mяrkяzи»
2016 -> Övlяt иqtиsad unиversиtetи «magиstratura mяrkяzи» Abbasov Cavid Sadiq o
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
2016 -> İmtahanın keçiriləcəyi tarix «15» may 2016-cı il Otaq 412
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
2016 -> 2016-cı il Otaq 412 Sıra№-si
2016 -> AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
2016 -> Bayramov Rəşid Mahir oğlu «Dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatında büdcənin rolu»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə